Iphumele elubala iANC yephondo

IDE yaphumela elubala iANC eMpuma Koloni, isithi izenzo ezigwenxa zeenkokeli zalo mbutho ziwubangele ukuba ugqwaliseke ebantwini. 
Lo mbutho ukuthethe oku emva kwendibano yekomiti embaxa yephondo yeANC ebibanjelwe eCalata House eQonce. 

Isithethi seANC eMpuma Koloni uMlibo Qoboshiyane uthe: “Siyikomiti embaxa yeANC sikholelwa ukuba abo bakwisikhokelo embuthweni mabazikisise ukucinga ngeenjongo zokukhwebula iANC kwingxubakaxaka yokungathenjwa.” 
“Sikwakholelwa ukuba lifikile ixesha lokuba iANC izibhence ikhangele undonakele emva koko iqale inkqubo yokuzihlaziya,” utshilo uQoboshiyane. 
La mazwi eANC yephondo aza kanye xa abalandeli balo mbutho benxakama kumaqonga onxibelelwano besithi umongameli Jacob Zuma makahle kwisikhundla sokongamela iANC. 

Ezizankxwe zilandela ukuqhuba kakubi kweANC kunyulo loomasipala emva kokuba lo mbutho uphulukene nolawulo koomasipala abambaxa iNelson Mandela Bay, iTshwane kwaneGoli. 
“Kungokwesosizathu kanye sigqibe kwelokuba nathi (siyiANC eMpuma Koloni) masiqale inkqubo yokumemela inkomfa (phambi kwaleyo yesiqhelo) yokujongana neengxaki ezambethe iANC,” ulebele ngelo uQoboshiyane..