‘Ipilisi ndiyazazi, kodwa andiyazi intsangu’

“Ndiyakucela mhlekazi undikhulule ngebheyile, kuba umntwana wam oneminyaka emihlanu akanamntu wokumkhathalela.”

La ngamazwi wenkosikazi egama linguThumeka Klaas waseMbeveni eNgqamakhwe obanjwe ngamapolisa kulandela izityholo zokufunyanwa ethengisa iziyobisi.

Ngethuba evela enkundleni eNgqamakhwe, uKlaas ubonakale njengomntu ozolileyo, onokufunga ukuba sokuze aphazamise nditsho nempukane.

Ebethethela phantsi kangangokuba umantyi ekunye nomguquli-lwimi wenkundla bamcele amatyeli ukuba aphakamise ilizwi lakhe.

UKlaas kukwavakale ukuba ebekhe wabanjwa kunyaka ophelileyo, wagwetywa unyaka ngenxa yokubetha umntu. Eso sigwebo sele egqibile ukusidontsa.

Ebuzwa yinkundla ukuba uyafuna na ukumelwa ligqwetha likarhulumente lasimahla okanye igqwetha labucala elihlawulelwayo, uKlaas uthe: “Ndiza kuzithethela ngokwam, andifuni kwagqwetha.”

Ekuzithetheleni uKlaas uthe: “Ndicela inkundla indinike ibheyile, umntwana wam akanabani kuba abazali bam kwanotata wakhe (umntwana) basweleka. Ityala lokufunyanwa neepilisi ndiya livuma, kodwa andivumi kwelentsangu. Ewe ifunyenwe kum intsangu, kodwa andiyazi ukuba ibiyekabani.”

UKlaas ukwaxelele umantyi uJerry Moshweshwe ukuba xa engayinikwa ibheyile, ishishini lakhe lokuphotha iinwele ebantwini lakuphazamiseka. Uthi eli shishini limenzela amakhulu amathathu eerandi (R300) ngeveki kwaye uphila ngalo yena kunye nomntwana wakhe kwakunye nobhuti wakhe omncinci.

Inkundla isivile isicelo sakhe, yamnika ibheyile yemali engamakhulu amathandathu eerandi (R600).

Ityala lakhe lakubuyela enkundleni ngomhla wesithathu kweyeDwarha kulo nyaka.