Iposi yolula isandla ngoSuku loMhlaza

Abantu banokuwathatha amayeza abo ezigulo ezondeleyo kwiposi ekufuphi kubo ngoSuku loMhlaza.

Ngomhla wesine kweyoMdumba ihlabathi likhumbula uSuku lweHlabathi loMhlaza. Injongo kukufundisa nokukhuthaza abantu malunga nothintelo, ukufunyanwa kwangoko kunye nonyango.

IManyano yoLawulo loMhlaza yaMazwe ngaMazwe yathatha eli nyathelo lokukhankasela nokuthethelela iinjongo zeSibhengezo soMhlaza weHlabathi (World Cancer Declaration), eyathi yaqulunqwa ngo2008. Ngolu gxininiso lwezempilo, izigulane zeekliniki zikarhulumente ngoku zinokuwathatha amayeza azo ezifo ezingapheliyo kwiposi ekufutshane kunekliniki karhulumente.

Izigulane ezihlala okanye ezisebenza kufutshane neposi ziya kuxhamla kule nkonzo. Olona ncedo luphambili lwenkonzo ziiyure zenkonzo ezandisiweyo. Ngeentsuku zeveki, iiposi zivulwa de kube ngentsimbi yesihlanu emva kwemini, yaye ngeMigqibelo, zivulwa de kube licala emva kwentsimbi yeshumi elinesibini emva kwemini.

Ngaphandle kweNtshona Koloni, inkonzo yokuqokelela iyafumaneka kwiiposi ezingama342 kwilizwe liphela. Ezi posi zakhethwa ngenxa yokuba zihlangabezana neemfuno zeSebe lezeMpilo. Amayeza afuna ukugcinwa ngokukhethekileyo, okufana nokugcinwa kwindawo ebandayo, awanakuthathwa kwiiposi.

NgokwePosi yoMzantsi Afrika, amaxesha okulinda kwiiposi acuthiwe ukusukela oko indawo ekuqokelelwa kuyo izibonelelo zeSRD yasiwa kwiivenkile – enye inzuzo kwizigulana.

“Izigulana zeekliniki zikarhulumente ezingathanda ukuthatha amayeza azo kwiposi yazo yengingqi, kufuneka zithethe kunye nekliniki yazo. Xa amayeza sele elungele ukuthathwa, iSebe lezeMpilo lithumelela isigulana iSMS, kwaye izigulane zineentsuku ezilishumi elinesine (14) zokuwalanda phambi kokuba abuyiselwe kwiSebe lezeMpilo,” itshilo iSAPO.

Umhlaza ngoyena nobangela wokubhubha kwabantu kwihlabathi liphela, ngokutsho koMbutho wezeMpilo weHlabathi. Isifuba, imiphunga, icolon, ubholobholo kunye nomhlaza wedlala lobudoda zezona zixhaphakileyo. Owona mhlaza uxhaphakileyo ngumhlaza wamabele, wemiphunga, wamathumbu kunye nowedlala lesinyi.