Iqalile inkqubo yotshintsho lwamagama eMpuma Koloni

Isebe lezeMidlalo uBugcisa kwakunye neNkcubeko namhlanje uLwesine, uyokutsho ngomhla wama25 kwiveki ezayo liza kube liqhubekeka neengxoxo zasesidlangalaleni zomthetho oyilwayo wotshintsho lwamagama.

Eli sebe kwakunye nekomiti iEastern Cape Geographical Committee (ECPGNC) ziza kuqhuba ezi ngxoxo.

Amagama atshintswayo ngaweedolophu, izibhedlele, imilambo kuquka neendlela.

Kwezinye zezi ndawo eziza kube zichaphazeleka kolu tshintsho yindawo yaseCradock ebizwa ngokuba yiKaladokhwe, iza kutshintshwa ibizwe njengeNxuba Kaladokhwe, iN2 Highway iza kutshitsha ithiywe ngoAdvocate Mthetheli Ngumbela.