Iqhawulwe umlenze yabulawa inkosikazi!

Bakhala ngobusathane obenziwe lisoka likamfi abahlali baseAsanda Village, eStrand, eKapa kulandela ukubulawa kabuhlungu komama wabantwana ababini abangaphantsi kweminyaka emihlanu leli soka.

UZikhona Sabebana noneminyaka engamashumi amathathu anesithandathu ubudala uxelele I’solezwe ukuba ekuseni kwangoMgqibelo beve ingxolo ebiphuma kwityotyombe ebelihlala esi sibini.

“Aba bantu bebeneeveki nje ezimbini befikile apha kule ndawo ngako oko asibazi ncam kodwa ke besiqhele ukuva ingxabano ebingathathi xesha lide nanjengoko nakwesi sihlandlo kwenzeke njalo,” utsho uSabebana.

Uqhube wathi ngoMgqibelo ekuseni beve isikhalo sikamfi nalapho baye bacinga ukuba bayaxabana njengesiqhelo, kodwa konke oko kutshintshe emva kokuba umntu obezigqithela ngakwityotyombe lesi sibini ethe wabona umzimba wegqiyazana elilinganiselwa kwiminyaka engamashumi amabini ubudala.

“Sothuke saphelelwa ngamazwi sakungena ngaphakathi apho sifike abantwana bomfi ababini behleli nesidumbu sikamama wabo nomlenze oqhawuliweyo ecaleni kwesidumbu,” utsho uSabebana. Omnye wabahlali bale ndawo nongathandanga kulichaza igama lakhe uthe isoka likamfi alifanelanga kuhlala phakathi kwabantu kuba into eliyenzileyo ayibonakalisi buntu.

“Kanti uthando lwale mihla lunjani na le nto abantu bezokubulalana kabuhlungu kangaka kwaye akukhathaliseki nokuba ibiyintoni unobangela wengxabano, kodwa ayikho indawo ethi abantu mababulawe olu hlobo,” utshilo.

UAnathi Feni noneminyaka engamashumi amathathu ubudala uthe umtyholwa akamqhawulanga umlenze nje kuphela, koko umhlabe nasemzimbeni kuba ebenemigqobho ebonakalayo ukuba ebemane efaka ekhupha eso sixhobo ebesisebenzisa ukumlimaza.

“Siyavuya kuba isoka eli libanjiwe kodwa ke kwelinye icala sibuhlungu kuba yintlungu le ayenzileyo kwaye nokuba aba bantwana akababulalanga ngokwasenyameni, kodwa ngaphakathi bafile kuba babone onke la manyala ebewenza akugqiba wabashiya nesidumbu kuloo ndlu,” utsho uFeni.

Aba bantwana bashiywe nesidumbu sikamama wabo baneminyaka ephakathi kwemine kunye nenyanga.