Iqoshelisiwe inyewe yoluhlu labagqatswa beANC

LIQOSHELISIWE uluhlu labagqatswa beANC abazakumela lo mbutho koomasipala abohlukeneyo beli loMzantsi Afrika.

Unobhala jikelele weANC uGwede Mantashe uxelele oonondaba eRhawutini izolo. OkaMantashe uthe olu luhlu lumele lonke uluntu, amanina enza isiqingatha ngelixa amashumi amabini eepesente ilulutsha, isibini seepesente ngabantu abakhubazekileyo.

UMantashe uqhube wathi, “UKhongolose uyazingca kuba kuwo onke amaphondo uluhlu labagqatswa limi ngokufanayo.

“Oku kubonisa mhlophe ukuzimisela kweANC, inkqubela phambili yelizwe elingenamkhethe ngokobuni, nangokuxhobisa abo bakhubazekileyo.”

Ukwathe amashumi amathandathu eepesente akolu luhlu ebefudula ekwangooceba.

Ukwathe lo mbutho ukwiinzame zokukhetha abo bazakuba ngabagqatswa bobusodolophu koomasipala abambaxa kwakunye nabo babalulekileyo.

“Kubalulekile ukwazisa uluntu ngabagqatswa abazakuba ngoosodolophu. Ngokomzekelo iRustenburg, eMntla Ntshona, iyakhula ikulungele ukuba ngumasipala ombaxa ngokufanayo neBhayi kwakunye nePolokwane nabanye,” utshilo okaMantashe.

Uthe bazakubhengezwa kwiiveki ezimbini abo batyunjelwe ukuba ngoosodolophu.

UMantashe ungusihlalo wekomiti yeANC yamalungu amathandathu ejongene noluhlu labagqatswa balo mbutho.

Amangama akolu luhlu azakugqithiselwa kwikomishini ejongene nonyulo kweli ngolwesine umhla wokugqibela wokungeniswa kwamagama.