Iqule ngantoni eRhawutini iANC yaseMpuma Koloni?

Abalelwa kumakhulu amane anamashumi amathathu anesibini amalungu eANC azakuthabatha inxaxheba kwinkomfa yemigaqo-nkqubo yeANC eRhawutini UMFANEKISO: SIYANDA JANTJIES

NGABATHUNYWA abangamakhulu amane anamashumi amathathu anesibini (432) beANC eMpuma Koloni abazakuthabatha inxaxheba kwinkomfa kazwelonke yeentsuku ezintandathu eseNasrec eRhawutini, nehlelelwe ukuxoxa ngemigaqo-nkqubo yalo mbutho.

Le nkomfa, eqala ngomhla wamashumi amathathu kweyeSilimela ukuya kumhla wesihlanu kweyeKhala, kulindeleke ukuba ixovule intaphane yemigaqo-nkqubo emitsha ephakanyiswe ngamalungu alo mbutho kuquka naleyo midala.

Abathunywa baseMpuma Koloni ngabesibini ngokobuninzi emva kwephondo laKwaZulu Natal.

Ukubanjwa kwale nkomfa kuhlakulela inkomfa yokuphela konyaka, yokonyula iinkokeli zikazwelonke ezintsha. Kule nkomfa, usekela mongameli uCyril Ramaphosa uzakube ekhuphisana noNkosazana Dlamini-Zuma kwisikhundla sokongamela iANC.

Unobhala weANC eMpuma Koloni, uOscar Mabuyane, uthi liqule laligangatha iphondo ukuya kule nkomfa.

“Siqule ngeziphakamiso esixoxe ngazo kwindibano yethu yephondo ebesiyibambele eMonti. Siyibethelele inyewe yomhlaba sisithi kufike ixesha lokuba siyeke ukuyicikoza.

“Ukuba kufanele ukuba silungise icandelo lamashumi amabini anesihlanu kumgaqo-siseko elibonakala lingumqobo kumba wokubuyiselwa komhlaba kubanini bawo, kufuneka lilungisiwe, ukuze umhlaba ukhawuleze ubuyele kubantu bawo,” utshilo uMabuyane.

“Siphinde sathetha ngomba wokuba amalungu eANC kuyafuneka ukuba avunyelwe ukuba athabathe inxaxheba kulonyulo lweenkokeli zombutho. Kumba weenguqu ezikhawulezileyo kwezoqoqosho, sithi masiyeke ukuyenza into yokudlala le ntomasithethe ngayo ukuze uqoqosho luxhanyulwe ngabantu bonke belizwe,” kutsho uMabuyane.

UMabuyane ukwathe: “Icandelo lezempilo nelezemfundo siye sathetha ngamandla ngalo, sisithi ukuze luphuhle uluntu lwakuthi kufuneka kuqala sinike ingqwalasela kula macandelo. Eyona nto esivumelana ngayo kukuba imigaqo-nkqubo yeANC mayisekelezelwe kuphuhliso lwabantu basezilalini.”