iRands inceda amaxhoba eTown 2

KAPA:

Intlekele yomlilo oshiye uninzi lwamaxhoba ebambelele kongezantsi kooSST eTown 2, eKhayelitsha, ichukumise iintliziyo zabantu abaquka noosomashishini.

Kungokunje iRands yodumo eKapa nayo ngeCawa umhla wamashumi amabini anesibhozo kweDwarha izeke mzekweni nalapho iququzelele ukunyusa ingxowa-mali eza kuncedisa amaxhoba omlilo waseTown 2 nowehla ngomhla wamashumi amabini kweyeDwarha.

iRandz ikwazile ukuba nayo imeme enye yendumasi kwimvumi zeli * ‘Mlindo the Vocalist’ ukuba atshile eqongeni ngomculo wakhe oncamisa umxhelo. Oku kukuzama ukonyusa ingxowa-mali yokukhawulelana namaxhoba omlilo.

IRands ithi iqale iphulo elibizwa ukuba yi #HelpKhayelitsha ukonyuswa imali eza kuncedana namaxhoba omlilo eTown 2.

AbaseRands bathi kungekudala bazakunikezela ngezinto abathe bazifumana eziquka iimpahla ezisuka eluntwini.

Ngalo mhla bekugcwele kuthe qhu nalapho uluntu luchithe khona iqela leeyure lulindele uMlindo nobecula okokuqala eRands.

“Kuyamangalisa indlela ebugcwele ngayo kwiphulo lethu le #HelpKhayelitsha” utshilo uRaymond Pani ongusomlomo waseRands.

IRands, neyindawo eshishina ngotywala kwanenyama eyojiweyo, ibambe ngazo zozibini kuMlindo ngendlela atsale umdla kuninzi lwabantu ngelithi oku khange bakulindele nanjengoko ebeqala ngqa ukutshila eqongeni eRands eKapa.

– isibhalo@inl.co.za