Isaziso

IProfessional Retirees Association Of South Africa izakubhiyozela iminyaka elishumi yasekwayo eMonti ngomso nangoMgqibelo (Umhla we25 ne26 kweyeNkanga).

Lo mbutho woluntu olupenisheleyo uzakuqhuba lo mbhiyozo eGonubie Hotel.

Inkqubo izakuqala ngentsimbi yesithoba kusasa, nalapho izakuvulwa ngemidlalo, ize ngentsimbi yesithandathu emalanga kubanjwe iGala Dinner, ezakuqhuba kube sezinzulwini zobusuku.

Ukanti ngoMgqibelo izakuqhuba le mibhiyozo eGonubie Hotel ukusuka ngentsimbi yethoba kwakusasa.

Ngenkcukacha ezithe vetshe ungatsalela umnxeba uMnumzana uMgabadeli kule nombolo: 072 117 2415