Isaziso:

UKUBA ufunda ibanga leshumi (Grade 12) kwaye ufuna uncedo oluzakwenza uphumelele ekupheleni konyaka, qinisekisa ngokuthenga iphepha-ndaba I’solezwe lesiXhosa ngoLwesithathu umhla we-20 Julayi 2016, ufumane iingcebiso ngamacebo okuphumelela uGrade 12. Ungaphoswa, kuba imbila yaswela umsila ngokuyalezela!