Isaziso:

Isaziso seContralesa – Ndazisa onke amalungu eCotralesa nabo basanqwenela ukuba ngamalungu alo mbutho ngentlanganiso kawonke- wonke ezakubanjwa ngomhla weshumi elinesiThathu kule nyanga kaCanzibe.

Le ndibano izakubanjelwa kwiholo ledolophu yaseMonti ukusukela ngentsimbi yeshumi kusasa ngalo mhla. Injongo ephambili yale ntlanganiso kukunika ingxelo ngenkomfa yombutho weContralesa ebibanjelwe eMthatha kwimpelaveki egqithileyo.

Usihlalo wekomiti yalo mbutho eBuffalo City, uNkosi Mthuthuzeli Makinana, ubongoza zonke iiNkosi zale ngingqi ukuba zibe yinxalenye yale ndibano.

Iinkokheli zeContralesa zikhokelwe ngusihlalo wazo kwiphondo leMpuma Koloni, uNkosi Mwelo Nonkonyana, zidibene eMthatha kwiMpelaveki egqithileyo.

IContralesa kwingingqi yaseBuffalo City yenze imbali ngokutyumba inkokheli zesizwe sama Koi San kwintlanganiso senyanga ephelileyo xa bebesonyula isikhokelo.