ISAZISO: Abantu abadukayo

Ndicela ukuphandelwa uBawinile Mzilikazi waseMount Ayliff kwilali yaseMsukeni, ufunwa nguKwanele Mzilikazi ongunyana wakhe owamshiya kwikhaya lakwaMgotywa kwilali yaseMtimde ngomhla we-16 kweyeThupha 2008 emshiya enenyanga ezintathu ubudala, wayengcwaba utata wakhe uKwanele okwanguNdalo Nature Mgotywa. Ndiphinde ndikhangele uBusiswa noBabalwa Mdletye (kumfanekiso) baseMount Fletcher bazalwa nguNtombenkosi Mdletye (MaRhadebe) utata wabo nguZongeze Mgotywa waseLusikisiki kwilali yaseMtimde. Onolwazi makancede atsalele ku: 078 283 9152 Ozithobileyo – Wanda Hopewell Ngwane/Mgotywa