Isaziso: Kukhangelwa aba

* Isebe lezeNtlalontle, eGugulethu Local Office, licela nabani oneenkcukacha ngoMnu Jayivile Ncapayi owayethandana noNksz NoAyizethi Ncapayi pha koka2004 – 2005 owagqityelwa ukubonwa eMpuma Koloni. Onolwazi kucelwa anxulumane noNontlalontle onguQiqa Mcilongo ku 021 001 2626 / 021 763 6200, Email Qiqa.Mcilongo@westerncape.gov.za okanye atyelele iLocal Office kwikona kaNY2 noNY3 eGugulethu.

* Isebe lezeNtlalontle, Metro South-Philippi Local Office, likhangela uZola Quse onomntwana nowayethandana noNompendulo Ngxumza ongasekhoyo. Kuqikelelwa ukuba uMnu Quse useMthatha. Nabani na oneenkcukacha anganxulumana noNontlalontle onguNksk Mgqwetho ku 021 834 7000 ngeeyure zomsebenzi (07H30-16H00), Email: Ntombekhaya.Mgqwetho@westerncape.gov.za okanye atyelele iLocal Office kwikona ye-12th Avenue neWallis Road, eAthlone.

* Isebe lezeNtlalontle, Metro South-Philippi Local Office, likhangela indoda okanye amadoda anomntwana okanye awayethandana noNonikile Makeleni koka2002-2003 nakoka2008-2009. Utata womntwana kukholelwa ukuba ukuGatyana, eMpuma Koloni. Nabani na oneenkcukacha anganxulumana noNontlalontle onguNksk Mgqwetho ku 021 834 7000 ngeeyure zomsebenzi (07H30-16H00), Email: Ntombekhaya.Mgqwetho@westerncape.gov.za okanye atyelele iLocal Office kwikona ye-12th Avenue neWallis Road, eAthlone.

Ukanti:

The Department of Social Development Philippi Local Office, is requesting anyone with information regarding the following people:

* A man who had a relationship with Ziziwe Hendrik who was last seen in the Eastern Cape (Port Elizabeth) during 2009.

* A man who had a relationship with Ntombekhaya Ndike between 2002 and was last seen at Queenstown in the Eastern Cape.

* A man who have a relationship with Nomfundo Mbawuli who was last seen in Cofimvaba Eastern Cape between 2005.

Anyone with information to please contact the Social Worker: Ms Asivile Ndabankulu on 021 834 7000 during office hours (07H30-16H00), Email address Asivile.Ndabankulu@westerncape.gov.za or visit Philippi Local Office c/o Wallis Street & 12th Avenue, Hazendal, Athlone, 7764.