ISAZISO SOONOGADA

Singabasebenzi beLUNOTHA SECURITY GUARDS sizakubamba indibano ngoMgqibelo, ixesha yintsimbi yokuqala kwii-ofisi zeUNION eCentral Square 3rd Floor, eMonti.

Sikhutshwa nguSimon Nqantosi (064 0302145)