Isebe lamanzi lenze isivumelwano neWSU ngokucoca imilambo

Isebe lemicimbi yamanzi libinze ngemali engange R4 Million yeerandi kwiyunivesithi yaseWalter Sisulu kwiphulo kwaneenzame zokulwa ukungcoliswa kwamanzi emilanjeni.

Eli sebe libambisene nale yunivesithi baye batyikitya isivumelwano sentsebenziswano kulwesine weveki ephelileyo nalapho isebe lizakubanegumbi ngaphakathi kule yunivesithi, gumbi elo lizakuthi lisetyenziswe ekwenzeni uphando nemilingo yezenzulu lwazi i(Laboratory) enjongo yayo ikukuqeqesha abo bazakujonga neesampule ezo zamanzi athe agxobheka kumanxweme eli nakwimilambo yephondo.

Eli gumbi lizakujongana nezinto ezininzi ezifana nokuphuculwa kwamanzi, ukugcinwa kakuhle kwemilambo iyeke ukufika igcwele ngamaphepha ngaphezulu nazizinto ezimdaka, ahlale ecocekile.

Igumbi eli kulindeleke ukuba liqhube iminyaka emithathu, okwangoku alikasebenzi, kwaye kubonakala izakubalulutho ibenegalelo ekuphuculeni imilambo yephondo.

Usekela mlawuli weli sebe lemicimbi yamanzi ugqirha Monde Mayekiso uthe, oku bakubone kufanelekile kwenziwe ngeenzame zokukhathaleleka kwemilambo yeli phondo leMpuma Koloni.

Utsho esithi okubalulekileyo kukukhathalelwa kwamanzi kwaye akhuselwe.