Isebe lezeKhaya lirhoxise imitshato yobuqhophololo engama-553

UMphathiswa weMicimbi yezeKhaya, uGqirha Aaron Motsoaledi. Umfanekiso: Siyabulela Duda

UMphathiswa weMicimbi yezeKhaya uGqirha Aaron Motsoaledi, ephendula imibuzo ebithiwe thaca ePalamente nguPetros Sithole weIFP, uthe imitshato yobuqhophololo engama553 ithe yarhoxiswa ukusukela ngomhla wokuqala kweyoMqungu ka2022.

Uthe uninzi lwemitshato yobuqhophololo ibandakanya abemi bamazwe angaphandle abatshata abemi boMzantsi Afrika ngeenjongo zokubanceda.

Ngokutsho kwakhe, amanyathelo okunciphisa inani lemitshato yobuqhetseba yayiquka ukuqaliswa kwefomu entsha yokubhalisa umtshato (i-DHA-30) eyayifuna iifoto kunye noshicilelo woobhontsi zesibini ngenjongo yokuqinisekisa.

“Isebe lifuna abo baza kuba ngabatshatayo ukuba benze idinga neyona ofisi ikufutshane ukuze baqinisekise ubume babo bomtshato kwaye bazibandakanye kudliwanondlebe phambi kokubhaliswa komtshato,” utshilo uMotsoaledi.

Ulumkise ngelithi umtshato sisivumelwano esibophelelayo ngokusemthethweni kwaye isibini kufuneka sizazi iziphumo zokutshata.

“Izithandani ke ngoko ziyakhuthazwa ukuba zifune ingcebiso yezomthetho malunga nomtshato kunye nobubi bokwamkela umtshato, kungakhathaliseki ukuba utshata nomntu wasemzini,” utshilo.

Ngokwesebe, ngosuku lomtshato isibini kufuneka sibonise la maxwebhu alandelayo kumntu oqhuba itheko:

• Amaxwebhu ezazisi (abantu bobabini).

• Ukuba ummi welizwe langaphandle utshata ummi waseMzantsi Afrika, lowo ungengommi kufuneka aveze incwadana yokundwendwela esemthethweni kwakunye nefom ye-BI-31 egcwalisiweyo (isiBhengezo seNjongo yoMtshato, ileta eqinisekisa ukuba akatshatanga kwilizwe lakhe).

• Ukuba umntwana usemtsha uyatshata, imvume ebhaliweyo iyafuneka ngendlela ye-DHA32 ezaliswe ngabazali bobabini okanye umgcini osemthethweni okanye i-DHA34 ephuma kuMkomishinala weNtlalontle yaBantwana okanye ijaji. Kwimeko apho umtshato uphakathi kwabantwana abangaphantsi kweminyaka eyi-18 (amakhwenkwe) okanye i-15 (amantombazana), imvume ebhaliweyo evela kumphathiswa weSebe lezeKhaya nayo iyafuneka.

• Ukuba ngaba omnye wabantu abatshatayo baqhawule umtshato, kufuneka kunikwe umyalelo wokugqibela woqhawulo-mtshato.

• Ukuba omnye wabo ungumhlolokazi, kufuneka kungeniswe isatifikethi sokufa somlingane oswelekileyo.