Isebe lezeMfundo lizimisele ukuhlengahlengisa inkqubo yezemfundo

Isebe lezeMfundo eMpuma Koloni lithi ukuncipha kwenkxasomali yokuthuthwa kwabafundi iza kuphazamisa inkqubo yokudityaniswa kwezikolo njengoko eli Sebe lizimisele ukuhlengahlengisa inkqubo yezemfundo.

Oku

uMphathiswa wezeMfundo uFundile Gade kwindibano nooNondaba kwiziko iMandla Makupula Institution eMonti ngoLwesibini, Umfanekiso: BHEKI RADEBE
uMphathiswa wezeMfundo uFundile Gade kwindibano nooNondaba kwiziko iMandla Makupula Institution eMonti ngoLwesibini, Umfanekiso: BHEKI RADEBE
uMphathiswa wezeMfundo uFundile Gade kwindibano nooNondaba kwiziko iMandla Makupula Institution eMonti ngoLwesibini, Umfanekiso: BHEKI RADEBE
uMphathiswa wezeMfundo uFundile Gade kwindibano nooNondaba kwiziko iMandla Makupula Institution eMonti ngoLwesibini, Umfanekiso: BHEKI RADEBE

kuvele kwindibano nooNondaba kwiziko iMandla Makupula Institution eMonti ngoLwesibini, nalapho uMphathiswa wezeMfundo uFundile Gade ebechaza ngokulungela kweMpuma Koloni ukuvula izikolo zika2022. UGade uthi la masebe mabini aza kuqinisa iindlela zentsebenziswano ukuze kungabikho nkcithomali.

Eli sebe belikhuphe umpoposho othi kwiminyaka emithathu ezayo liza kuvala izikolo ezibalelwa kwi2000, ngokuthi lidibanise izikolo ezingenawo kakuhle amanani wabafundi.

Impumelelo yeli phulo ibigxile kakhulu kwimo yezothutho, ijonge ukuthutha abafundi ekuza kunyanzeleka ukuba baye kwisikolo esikude.

Kodwa ngokutsho koMphathiswa weli sebe, kulo unyaka le nkqubo iza kuphazamisa kuba isebe alinamali ngokwaneleyo yokuthutha abafundi.

Kunyaka ophelileyo, iSebe lezoThutho nelisebenzisana nelo lezeMfundo linciphise inani labantwana abathuthwayo ngomyinge ka14 weepesenti ukusuka ku120 000 laya kuthi xhaxhe ku103 000.

“Sidibene neSebe lezoThutho sabonisana ngendlela esiza kusebenzisana ngayo kulo nyaka ukuqinisekisa ukuba abafundi abayidingayo inkonzo yezothutho bayaxhamla. Sizama kangangoko ukuvala izikroba ezingunobangela wokuba kubekho ilahleko,” utshilo uGade.

Ukanti umphathiswa wezoThutho kwakweli phondo uWeziwe Tikana-Gxotiwe uthi uza kusungula uphando emva kokuba uphando lwenkampani uEnerst and Young kwakunye noMphicothi Zincwadi befumanise ukuba kukho abanikinkonzo abahlawulwa ngaphaya komsebenzi abawenzayo, ngelixa abanye befumana imali encinci kuleyo ibafaneleyo.

UTikana-Gxothiwe uthi olunye uphando liyakunceda ekuphuhliseni inkonzo yokuthuthwa kwabafundi ngokuthi livele nesisombululo kwimingeni evezwe luphando oseluqoshelisiwe.

Bangaphaya kwe800 abafundi abangekabhaliswa, nekulindeleke ukuba babhaliswe emva kokuvulwa kwezikolo. UGade ukwathe isebe lezeMfundo linezithuba ezibalelwa ku54 000 kwizikolo zeli phondo.