Isebe leZothutho liphehlelele iphulo elithi ‘Operation Vala Zonke’ izigingqi ezindleleni!

Nksz. Weziwe Tikana-Gxothiwe nguMphathiswa weZothutho kwiphondo leMpuma Koloni.

UMphathiswa weZothutho kwiphondo leMpuma Koloni, uNksz. uWeziwe Tikana-Gxothiwe, uphehlelele ngokusesikweni iphulo elithi ‘Operation Vala Zonke’ kwindibano ebibanjelwe neBuffalo City Metro ebutsheni bale veki. Injongo yeli phulo kukuvala zonke izigqingqi ezindleleni zaseMpuma Koloni. UVala Zonke liphulo eliqalwe nguMphathiswa weZothutho kaZwelonke, uMnu. Fikile Mbalula, ngenxa yomonakalo osezindleli zaseMzantsi Afrika. Kwiveki ephelileyo, uMbalula ulinabisele kwiphondo leMpuma Koloni elineendlela ezimbi. UMbalula ebeseMqanduli – apho ebeyokuthetha nabantu bokuhlala ngomsebenzi wokuvala izigingqi endleleni ethandwa ngabakhenkethi abathanda ulwandle lwaseCoffe Bay.

Kulo msebenzi wokuvala izigqingqi, isebe leZothutho liqhogene nequmrhu likaRhulumente elijongene nolwakhiwo leendlela eMzantsi Afrika ekuthiwa yiThe South African National Roads Agency Limited (SANRAL). Wonke umsebenzi wokuvalwa kwezigingqi ezindleleni uza kukhokelwa nguSANRAL ebambisene sebe leZothutho. Isebe likaTikana-Gxothiwe libekele bucala izigidi zerandi (R49-million) ekuza kuthi zincedise ekuvaleni igiqingqi eziguba iimoto zabantu ezindleleni zaseMpuma Koloni.

“Ukushokoxeka kwezimali sesona sizathu esiphambili esibangela kube nzima ukugcina iindlela zisemgangathweni ophezulu. Okunye kukungabikho kwenkqubo yokuhlola umsebenzi owenziwayo ngamaqumrhu eqeshelwe ukwenza umsebenzi. Kukho umsebenzi omninzi osafuna ukwenziwa ezindleleni zethu. Into abayifunayo ke bantu yindlela elungileyo. Iyingxaki kuthi lo nto kweli phondo ngoba asinayo imali yokwenza umsebenzi. Ukuze sikwazi ukwenza wonke umsebenzi esijongene nawo siliphondo, sidinga imali eyongezelelweyo. Okuhle kukuba uSANRAL uza kuthathela kuye iindlela ezintlanu,” utshilo uTikana-Gxothiwe.

“Sesenze umsebenzi omkhulu eSarah Baartman District Municipality. Ngoku sixakekile apha eBuffalo City Metro Municipality. Sizimisele ukuqubisana ne-Alfred Nzo District Municipality,” utshilo uMphathiswa. Abantu bangamxelela uSANRAL indlela enesigingqi nokuba baphi eMzantsi Afrika ngemfonomfo ephathwayo (App). “Siyayibulela indlela elula (SANRAL App) yokuxela iindlela ezinezigingqi eze noSANRAL. Thina siyayixhasa siliphondo ngoba iza kwenza lula umsebenzi,” utshilo uMphathiswa. Yena umphathi weSANRAL, uMnu. Mbulelo Peterson, uthe iqumrhu lakhe liza kuwenza umsebenzi wokulungisa umonakalo ezindleli ukuze zihlale zisemgangathweni ophezulu. Abantu kufuneka bangene kuSANRAL Pothole App efumane kuGoogle Play Store nakuApp Store.