ISebe linikezele ngeeveni ukuphucula ukufikelela kwiinkonzo zempilo

Iiveni ezinikezelweyo ezizakunikezela ngeenkonzo zempilo kuluntu lwaseMpuma Koloni. UMFANEKISO: CWAYITA NONDULA

UMphathiswa wesebe lezempilo eMpuma Koloni, uNomakhosazana Meth, unikezele ngezithuthi ezingama-75 eziza kunikezela ngeenkonzo zempilo ezisasazwe kwizithili ezahlukeneyo zeli phondo kumsitho obubanjelwe kwisibhedlele iCecilia Makiwane eMdantsane eMonti ngoLwesine umhla we-14 kweyoKwindla.

Izithili ezithe zaxhamla kolu nikezelo yiAlfred Nzo, Amathole, Buffalo City, Chris Hani, Joe Gqabi, Nelson Mandela Bay, O.R Tambo kunye neSarah Baartman.

Kwizithuthi ezingama-75 ezinikezelweyo, bekukho ezili-12 ezinikezela ngeenkonzo zempilo yamazinyo kunye nezingama-63 zokubonelela ngezinye iinkonzo zempilo. UMphathiswa uthi eli phulo bubungqina bokuzinikela kwabo okungagungqiyo njengorhulumente ekuphuculeni ukufikelela kwiinkonzo zempilo.

UMphathiswa wesebe lezempilo eMpuma Koloni, uNomakhosazana Meth enikezela ngezitshixo. UMFANEKISO: CWAYITA NONDULA

“Ngezi zithuthi ziza kubonelela ngeenkonzo zempilo siqinisa iinkonzo zethu zempilo ezisisiseko. Abantu baseMpuma Koloni baza kuxhamla kwiinkonzo eziziswa zezi zithuthi kwiindawo abahlala kuzo,” utshilo uMeth.

Ezi zithuthi kuthiwa zikulungele ukuhamba kwiindlela ezahlukeneyo kwizithili. Ezi zithuthi zeenkonzo zempilo zenziwe zabanobuxhakaxhaka bale mihla kwaye zinezixhobo ezifanelekileyo zonyango kwaye zifikeleleka nakwabo bangakwaziyo ukuzihambela ngeenyawo.

UMeth uthi ezi zithuthi zeenkonzo zempilo ziyinxalenye yeenzame zesebe zokuqinisekisa ukuba abantu bayafikelela kwiinkonzo zempilo ezisemgangathweni.

Umboniso wenye yeeveni. UMFANEKISO: CWAYITA NONDULA

“Ukhathalelo lwempilo olusisiseko lubalulekile kuba ngaphandle kwalo, izibhedlele zethu bezinokongamela. Abantu abanezigulo ezingephi baya kwizibhedlele zikarhulumente baze bachithe iiyure ezininzi ngaphambi kokuba bancedwe. Yiyo le nto sizama ukuba nezithuthi ezibonelela ngeenkonzo zempilo kumgama oziikhilomitha ezintlanu,” utshilo uMeth.

UMeth uthi uluntu luyakhula kwaye oko kubeka uxinzelelo olungakumbi kwiinkonzo zempilo, ukongeza izithuthi ezinikezela ngeenkonzo zempilo ziluncedo kuba ziyakwazi ukusebenzela uluntu olukhulu. Ukuba nezi zithuthi linyathelo lokuthomalalisa imingeni kwiinkonzo zempilo, utsho lo kaMeth.

Iiveni ezinikezelweyo ezizakunikezela ngeenkonzo zempilo kuluntu lwaseMpuma Koloni. UMFANEKISO: CWAYITA NONDULA

Isebe lezempilo eMpuma Koloni lizibandakanye kwinkqubo yokuthengwa kwezithuthi ezi-137 ezinikezela ngeenkonzo zempilo ngokubambisana nesebe lezothutho. Bekukho iiveni ezingama-54 ezinikezelwe kwikota yokuqala yonyaka-mali ka2023/24 kwizithili nguMphathiswa weli sebe.

Zizonke ziyi-117 iiveni ezithe zaziswa kubandakanywa ezingama-54 esele zikwizithili ukusuka kwezili-137 ezithengiweyo kunye neeveni ezingama-20 kuphela ezisalungiswayo, ezingekahanjiswa.