Isekelezelwe kubuhlanga inkxaso yezopolitiko

Iipowusta zemibutho yezopolitiko kwidolophu yaseKomani. UMFANEKISO: SIYABULELA MQIKELA

Ungatsho ngaphandle kwamathandabuzo ukuba uninzi lwemibutho yeli isekelezelwe kubuhlanga, nebala lalowo ukhokeleyo. Ubuhlanga bubuzwe apho ubani avela khona, ungathi bubuzwe baloo nkokheli ukuba uyathanda.

Kwiminyaka engaphambi ko1994, umcimbi wobuhlanga wawuphambili kwiintetho neengxoxo zeenkokheli zopolitiko. Ingcaciso ngelo xesha yayisithi ubuhlanga bungebala kuphela, kusithwa abamhlophe bacinezele abamnyama.

Iindlela ezimile ngayo imibutho yezopolitiko kweli icace ngamandla ngelixesha lokukhankasela ukuvota ngomhla wamashumi amabini anethoba kule nyanga.

Ngokwengxelo yeziphumo zophando kulonyulo olungaphambi kolu nangaphambi koko, umbutho weANC ulahlekelwe yinkxaso kwiphondo laseKZN. Inkxaso yeANC ibuye kuphela ngexesha likaJacob Zuma, oku kuthetha ukuba abantu bela phondo bavotela umntu wohlanga lwabo.

Bambi bashiya iANC babuyela kwi-IFP nakweminye imibutho equka iDA. Iingxaki ezingaphakathi kwiANC ziphinde zabangela ukunyuka kwenkxaso yombutho ofana neIFP, ingakumbi kwiphondo laseKZN.

Ngoku sithethayo, iphondo laseKZN lixhasa ngamandla umbutho omtsha kaJacob Zuma iMK Party, konke oku ziimpawu zenkxaso esekelezwe kubuhlanga.

Nantso le nkxaso iphinda ivela kwiphondo laseRhawutini, kaloku nalapho baninzi abantu abaphuma kwiphondo laseKZN. Xa ubeka imehlo kumanye amaphondo abekho kangakho abalandeli beMK, oku kungenxa yokuba kwamanye amaphondo bambalwa abantu abathetha isiZulu.

UJulius Malema yinzalelwane yephondo laseLimpopo, uthathe umnyadala wakhe wokuvala ukhankaso lonyulo walusa kwiphondo laseLimpopo kokwabo. ILimpopo lelinye lamaphondo apho umbutho kaMalema iEFF uxhaswa khona ngamandla.

Oku ngenene kubhentsisa ukuba abantu beli baxhasa imibutho yabo ngokobuzwe okanye iintlanga abaphuma kuzo. Oku kwenza ukuba imicimbi edla uluntu ingaqwalaselwa ngokucokisekileyo, ngaphandle kokuxhasa abakhaya kwezonyulo.

Khangela kakuhle inkxaso yombutho wePatriotic Alliance kaGayton McKenzie, ihleli ngamandla kwiindawo zabantu bebala. I-GOOD Party kaPatricia de Lille nawo ufumana inkxaso entle kwiindawo zabantu bebala, ngenene oku kuqinisekisa ukuba abavoti beli bavotela abakhaya, abavoteli imicimbi edla intlalo yabo.

Xa ukhangela abantu beMpuma Koloni kucacile ukuba balandela iANC ngobuninzi oku kukwangenxa yembali yeANC eneenkokheli ezininzi eziphuma eMpuma Koloni.