Iseluvalelweni indoda ebulele unina ngobugqwirha!

Ide yabanjwa indoda yelali yaseSundwana, eNgcobo, ejongene netyala lokubulala unina kwakunye nodadobawo wayo ibatyhola ngobugqwirhwa. 

Le ndoda inamashumi amane anesibini ubudala (42) yaye yagaxeleka kwingozi yemoto ngethuba isiya kowayo. Kulapho iye yatyhola umama wayo ogama linguNowezile Mbulali (78) nodadobawo wayo uNoluthando Sondlo (59) isithi bayithakathile.

Ekubatyholeni, le ndoda ihlasele unina, yandula yaya kudadebobawo naye yambulala.

Ithe yakwenza esi sihelegu, yaphela enyanyeni. Oku kwenzeka ngomhla wesibini kwinyanga le sikuyo kwikhaya lamaxhoba emva kwentsimbi yesine malanga.
 
Ngokwengxelo ephuma kwisithethi samapolisa ephondo leMpuma Koloni, uKhaya Tonjeni, umrhanelwa ubanjwe kwidolophu yaseCala ngoLwesibini kule veki, ebanjwa ligqiza labacuphi elikhokhelwa nguKapteni Mziwanele Mayongo.
 
UMkomishinala wamapolisa aseMpuma Koloni uLiziwe Ntshinga usikhalimele esi sehlo. UNtshinga uthi ayikholeleki eyokubona amakhosikazi amadala esatyholwa ngokuba ngunobangela welishwa.

Umrhanelwa ungaphakathi eziseleni, ulindele usuku lokuphinda avele nanjengoko ebevelile izolo kwinkundla zamatyala eNgcobo.