Isendleleni ijenereyitha evela eNetherlands

Isendleleni ijenereyitha evela eNetherlands. UMFANEKISO: ESKOM

Isebe elijongene nombane kweli liqinisekise ukuba isendleleni ijenereyitha esuka eNetherlands ukuza kuncedisa kwidabi lombane ocima kweli. Oku kuqinisekiswe nguMphathiswa wesebe lombane kweli uKgosientsho Ramokgopa esithi bakwiphulo lokulwa ukucima kombane.

“Kulindeleke ukuba ifike apha eMzantsi Afrika ngomhla wamashumi amabini ananye kule nyanga izayo, kwaye sinethemba lokuba izakwenza umahluko,” uthethe watsho uRamokgopa.

Uthi le ngadlangadla yejenereyitha izakusebenza kwisikhululo saseMedupi ukuzama ukuphelisa ukucima kombane kwesasikhululo.

“Sinengxaki entsha eMedupi, ngoko ke sikwiphulo lokulwa le ngxaki ukuze umbane uqhubeke nokuveliswa ngaphandle kwengxaki eMzantsi Afrika,” kutsho uRamokgopa. Ilizwe loMzantsi Afrika sele lineminyaka engaphezu kweshumi lidada kwingxaki yokucima kombane.

Ukucima kombane kweli kubetha ngamandla ezoshishino kumanqanaba ahlukeneyo. Ezolimo, imfundo neminye imikhakha yentlalo ibetheke ngamandla ngenxa yokuhamba kombane.

Abantu bayabhubha ezibhedlele ngenxa yokuhamba kombane okuqhubeka yonke lemihla kwilizwe loMzantsi Afrika. Ezifama iimveliso ziyabola ngenxa yokuba zidinga amaqondo aphantsi okuphila, ngaphandle kombane zonke ezo zinto zisengxakini.

“Le jenereyitha yakhelwe ukuba isebenze iminyaka engamashumi amahlanu, kodwa sele isebenze iminyaka engamashumi amathathu anesihlanu, ngoko ke iminyaka elishumi elinesihlanu izakugqiba kweli loMzantsi Afrika,” uhambisa atsho uRamokgopa.

Kunyaka ophelileyo ilizwe loMzantsi Afrika lifumene iijenereyitha ezisuka kwilizwe laseChina ngelizama ukuncedisa inkqubo yokudidiyelwa kombane kweli.

“Ndibulela kakhulu kubuchule bokusebenza obubonakaliswe ngamagosa esebe lombane, emva kokutsha kweendawo ezithile eMedupi amagosa akhawulezise afuna lejenereyitha eNetherlands.”

Inkqubo yokufunda nokufundisa kwizikolo zeli yenye ithi ibetheke ngamandla ngenxa yokuhamba kombane. Oku kuphazamisa abafundi kwakunye nootishala ngokunjalo.