Isengxakini i-IEC, ngokokutsho komlawuli we-ISS

IZIKO lezifundo zokhuseleko (Institute for Security Studies) lithi ikomishini ejongene nolonyulo (IEC) kubonakala ngathi ikumngcipheko omkhulu kubaqhankqalazi bezopolitiko.

UMlawuli kwi-ISS uLizette Lancaster ubalule imeko yaseVuwani eLimpopo apho bekuqhanqalazwa kwavalwa neendlela kutshiswa izikolo ngelivalela ulonyulo loorhulumente basemakhaya oluzakuqhubekeka kwiveki ezayo.

ULancaster uthi, kolu lonyulo zibeliqela izixholoxholo ezenzekileyo kuvalwa nezikhululo zobhaliso.

Uthi akukho nto ibonakalisa ukonyuka kokusiwa kweenkonzo eluntwini koko eyonanto yonyukayo luqhanqkalazo uluntu lunomsindo.