Ishishini leenkukhu nengxaki yombane

Ifama yeenkukhu. UMFANEKISO: Davit85

Enye yeenkampani eziphambili kweli evelisa inyama yenkukhu iAstral Foods ikhala esimantshiyane ngenxa yelahleko ethe yayifumana ngenxa yokucima kombane.

Le nkampani ithi ingxaki yokubhubha kweenkukhu ngenxa yomkhuhlane wenkukhu ibangele omkhulu wona umonakalo.

Yimali ekumakhulu amathandathu yezigidi zeerandi ethe yayilahleko kule nkampani ngenxa yokucima kombane. Ukuvelisa iinkukhu zenyama kunyanzelisa ukuba umnikazi weshishini elo abenezixhobo ezisebenza ngombane othembakeleyo.

Le lahleko kuthwa yenzeke kunyaka mali ophele kwiinyanga ezimbini ezigqithileyo apha ku2023. Ingxelo yale nkampani ithi kunyaka ophelileyo benze ingeniso ekwizigidi ezibini zebhiliyoni.

Oko kwenze ukuba lenkampani yeenkukhu ilahlekelwe kukuba yenza amacebo namaqhinga okugcina umsebenzi uqhubeka isebenzisa imali. UAstral uthi kumava abo okuthenisa inyama yenkukhu abazange bayibone ilahleko abadibene nayo kunyaka ka2023.

Ongumlawuli wenkampani yakwaAstral uChris Schutte ucacisa ingxaki yabo. “Ezona ngxaki ziphambili ezibangele ilahleko ngumbane omnkayo kwakunye nomkhuhlane weenkukhu,” kutsho uSchutte.

Le nkampani ithi izamile ukunyusa amaxabiso enyama yenkukhu ngelizama ukukhawulelana nelahleko, kodwa akuncedanga konke oko.

“Ukucima kombane kunyanzele inkampani yakwaAstral ukuba ichithe imali ekumakhulu amane ezigidi zeerandi ithenga idizili yokugcina oomatshini beduma,” kucacisa uSchutte.

Ukufumaneka kwamanzi ukuze iinkukhu ziphile kuchithe imali ekwikhulu lezigidi zeerandi, oku kusenziwa ngeenjongo zokugcina ishishini liphila.

Ixabiso lenyama yenkukhu linyuswe ngeepesenti ezisibhozo ekhulwini ngelizama ukukhawulelana neengxaki zamihla le ethi idibane nazo le nkampani.

Umsebenzi wefama yeenkukhu ehlola umhlambi. UMFANEKISO: Roibu

Unyaka ka2024 izakuba ngunyaka wokungenisa imali ukuze kubuye imali elahlekileyo, kutsho uAstral. Ukubuyela kwemeko esiqhelweni kumashishini afana noAstral kuxhomekeke ngamandla kwimeko yokufumaneka kombane.

Le nkampani inethemba lokuba kuzakubakho utshintsho malunga nomkhuhlane wenkukhu ukuze bakwazi ukuqhubela phambili umsebenzi wabo wokuvelisa inyama yenkukhu.

USchutte uthi kuzakubathatha ixesha ukuba babuyele kwimeko eqhelekileyo yokungenisa imali kwakhona ukuze bakwazi ukugcina abasebenzi babo.

“Konke kuxhomekeke kubathengi ukuba bazakuba bekwimeko evumela ukuba baqhubeke bathenge kusinina, ngaphandle kwabathengi asinto thina,” kutsho uSchutte.

UMphathiswa weSebe elijongene nombane kweli uGqirha Kgotsieso Ramokgopha wathembisa ukuba kuyakubetha elixesha lonyaka ingasekho ingxaki yombane. Xa ingenakujika le meko bazakulahlekelwa yimisebenzi abo basebenzi kwiifama namashishini weenkukhu kweli.