Isibhambathiso sokhuseleko lomkhombe omnyama nengwenkala

Iinyamazane zodidi zithengisiwe kwifandesi ebizimaswe eMpekweni Resort Umfanekiso: BHEKI RADEBE

ZIZILWANYANA kwanezityalo ebezikumngcipheko wokutshabalala kodwa zasinda emva kokuba urhulumente waseMpuma Koloni ephumeze umqathango kwanesibhambathiso sokuba zikhuselwe ngokusesikweni.

Kwiveki ephelileyo, uMphathiswa wezeZimali, iMicimbi yezeNdalo, uPhuhliso lwezoQoqosho kwanezoKhenketho eMpuma Koloni, uOscar Mabuyane, ebambisene neArhente yeMiyezo kwanezoKhenketho (ECPTA), banikeze ngesiqiniseko sokhuselondalo kwimiyezo yabucala yeli phondo ekumhlaba oziihekthare ezingama62 000.

Le miyezo ikoomasipala abathathu – iMakana, Ndlambe neSundays River Valley.

Le miyezo yiHopewell, Amakhala, Kariega, Kwandwe, Oceana, Pumba, Shamwari neSibuya.

Esi sibhambathiso, phantsi kwendibanisela ebizwa Indalo Game Reserves Protected Environment, siza kubangela ukhuseleko lwezilwanyana kwanezityalo ezingamashumi asibhozo anesibhozo.

Usihlalo weIndalo uMark Palmer uthe: “Ezi ziinkquleqhu zokugcina nokukokosa indalo yethu, sikwenza oko sibambisene norhulumente wethu. Esi sibhambathiso siza kubangela ukuba kube lula ukukhusela izilwanyana nezityalo ezikwimiyezo edizwe njengeendawo ezikhuselweyo.”

Uthi esi sibhambathiso siza kubangela ukhuseleko kwizilwanyana kwanezityalo ebe zisemngciphekweni wokutshabalala, eziquka umkhombe omnyama (black rhino), ingwenkala (cheetah), amaxhalanga (cape vulture), iintaka eziphila emigxobhozweni kwanezinye.

Ingqonyela yeECPTA uVuyani Dayimani uthi ukudizwa kwezi ndawo njengeendawo ezikhuselekileyo, ngumfuziselo wokufunquka kweentshukumo zoqoqosho lwezokhenketho.

UMphathiswa omtsha kwisebe lezeZimali, iMicimbi yezeNdalo, uPhuhliso lwezoQoqosho kwanezoKhenketho uOscar Mabuyane, uthi icandelo lezokhenketho nezendalo kuza kufuneka ukuba lifakelwe imali ethe xhaxhe ukuze kukhule iimeko zempangelo ephondweni.

Uqhule ngelithi uza kuthetha noMphathiswa wezeZimali ephondweni ukuze kuphunyezwe oku, ekutsho oku eyazi ukuba lo Mphathiswa nguye buqu.