Isidlwengu esigrogrisa ixhoba sibanjiwe

Amalungu eANCWL eqhankqalaza eGcuwa

Ubuyiselwe esiseleni umrhanelwa oneminyaka engamashumi amathathu anesibini waseTholeni kwilali yaseSawutana otyholwa ngokudlwengula uluntu kula ndawo.

Inkundla yaseGcuwa imbuyisele esiseleni umrhanelwa notyholwa ngokudlwengula owasetyhini oneminyaka engamashumi amathandathu anesibhozo kunye nentwazana eneminyaka esibhozo.

Umrhanelwa wophule imiqathango yebheyile awayinikwa yinkundla ngomhla wamashumi amabini anesine kwinyanga uTshazimpuzi kulo nyaka. Kwimiqathango yomrhanelwa, kwathiwa makasoloko etyelela isikhululo samapolisa aseGcuwa phakathi kwentsimbi yeshumi uyokuma kwintsimbi yeshumi elinesibini imihla yonke.

Kwathiwa makakhangele enye indawo yokuhlala umrhanelwa angabuyeli kwilali yaseSawutana, kuba lo nto ingathunuka amanxeba wamaxhoba xa embona.

Ukanti inkundla yaphinda yaxelela le ndoda ukuba ihambele kude kwindawo ezinamaxhoba kwaye ingawagrogrisi. Ngokwengxelo efundwe yinkundla kuyavakala ukuba umrhanelwa wabuyela kwilali yaseSawutana kwangale mini wakhutshwa ngayo yinkundla, okwesibini kuthiwa oko wanikwa ibheyile zange atyelele isikhululo samapolisa ukulandela umyalelo.

Okwesithathu umrhanelwa kutyholwa ngelithi ebemane edlula ngakumzi wexhoba eli lingumama aligrogrise.

Lo nto yenze amanina ombutho we-ANC kwingingqi yaseMnquma ukuba aphakame angenelele ngokucela inkundla ukuba ibambe umrhanelwa imvalele.

Unobhala wamanina we-ANC kule ngingqi, uNokuku Dube, uthi yabaphatha kakubi into yokuva ukuba kukho owasetyhini owadlwengulwa eTholeni ngeyoKwindla kulo nyaka yindoda ethile, sakugqiba yanikwa ibheyile emva koko yayokugrogrisa ixhoba.“Kwiveki ephelileyo besinentlanganiso noluntu lwaseTholeni, apho sixelelwe khona ukuba umrhanelwa akaqali ukutyholwa ngokudlwengula, kuba unetyala alixoxayo lokudlwengula umntwana oneminyaka esibhozo ngo2014,” utshilo uDube.

Uthi kwakule ntlanganiso, kuvele into yokuba kwadlwengulwa owasetyhini oneminyaka engamashumi alithoba (90) kwangumrhanelwa, kodwa umakhulu zange ayokuchaza emapoliseni, kuba esithi ufakwe nje umnwe ngaphantsi.

UNokuku uthi zonke ezi ziganeko zenze ukuba baphakame kule nyanga yamanina bayokubambisa umrhanelwa ukuze ayeke ukuhlalisa ixhoba lakhe kakubi ngokuligrogrisa.

“Sifuna uluntu lwaseTholeni olutyhola ngokuba ludlwengulwe yile ndoda luze ngaphambili emapoliseni, kuba sivile ukuba maninzi amaxhoba wayo nangona engazichazi,” uqhube watsho.

Kuthiwa amaxhoba wakhe kwilali yaseSawutana, athi unobangela wokuba angayichazi into ayenziwe ngumrhanelwa kungokuba ehlonipha utata wakhe onecawe enkulu kwaye ingumntu onesidima ekuhlaleni, ngoku onqena ukumhlaza.

Inkundla yaseGcuwa ilimisele umhla wesine kwinyanga ezayo ityala lalo mrhanelwa utyholwa ngokudlwengula ukuba aphinde afake esinye isicelo sebheyile esitsha ngalo mzuzu kusaphandwa nzulu ngaye, logama eli lokudlwengula intwanazana le lizakubuyela ngomhla wesixhenxe lona kwakule nyanga inye.

Unobangela wokucotha kwetyala lale ntwazana kuthiwa bekulindwe iziphumo zeDNA.

Amanina we-ANC athi azakuthi gqolo ukuphatha amaxwebhu abhalwe ukuba umrhanelwa makabolele ejele kwaye azakucela nabantwana bezikolo bazokunika inkxaso ngale mini yala matyala.