Isiduko sakwaMashiyi

Ababantu ngamaHlubi ngokobuzwe. Umlibo kaMashiyi mde uphuma kuLudiwu ozele uSidwaba, ozala uLufelelwenja, ozala uMini, ozala uFlathelilanga, ozala uNguni, ozala uMzimkhulu, ozala uMasoka, ozala uMhuhu.

UMhuhu azale oonyana abathathu, uZengele owokuqala, owesibini ibe nguMhlanga, owesithathu unyana nguBhele. AmaHlubi aphuma apha kuMhlanga, uMhlanga uzala uMsi; uMsi azale uMntungwa; uMntungwa uzala uNdlovu; uNdlovu uzala uDlamini; uDlamini uzala uMthimkhulu; uMthimkhulu uzala uNcobo, uDlomo indlunkulu noRhadebe ukunene. UMashiyi ngowale ndlu kaDlomo. Aba ke xa bebongwa kuthiwa ngoo: Mashiyi, Hlubi, Ngelengele, Zikode, Mashiy’amahle anjengawenyamakazi, Izizukulu zakwaNdlovu, Umgajus’umbane wezulu, Umathwalana wesabe, Ababamb’ imbabala bayicoboze, Bath’ uMashiyi akamhlehlo, Kant’ asimhlehlo liwathalala, UGedl’umhlanga, Usambatha mkhonto njengobhedu, Undevu zamil’esilevini, Ngenxa yokuswel’ isinene!

Xa kuthethwa ngalo mzi, ezimbalini ke, sithi sikhumbule uMnu. Saba Mbixane owazalelwa eMandileni ngomhla wama-23 kwinyanga kaJuni ngowe-1960. Wakhula apho esalusa iinkomo neebhokhwe. Wafunda kwisikolo solimo kuTsolo apho wafumana khona iNational Diploma in Agriculture. Wasebenza njengegosa lolimo eMzimkhulu ukususela ngowe-1981 ukuya kowe-1984. NgoJanuwari ngowe-1985 waqalisa ukusebenza njengomsasazi eRadio Transkei. Ngowe-1997 waya kusebenza kwisikhululo sosasazo Umhlobo Wenene FM.

Wafumana imbasa ezininzi ezilishumi elinethoba ngenxa yomsebenzi wakhe omhle wokusasaza. Kwezo mbasa kuquka nembasa azifumeneyo ekuthiwa ziSatma Awards ukususela kowe-2008 ukuya kowe-2014 ngenxa yenkqubo awayeyiqhuba ekuthiwa ngu’Lavuth’ibhayi’. Mnye kuphela unyaka angazange afumane mbasa ngawo.

Wabhubha ngomhla wama-26 Februwari 2015 emva kwengozi yokuwiswa kwakhe sisithuthuthu awayesikhwele kwindlela ephakathi kweCabazi neZihlahleni eMt Frere ngowe-9 Februwari 2015.

Wayesakuzibonga athi: UnguMashiyi amahle anjengawenyamazane, Umafuza’ afulele njengelifu lemvula, Umbabala, USbhushwana, Umbambalala, Ungajuza umbane wezulu!

Wayekwanebhongo ezinqula ngonina esithi: Uzalwa yintombi yakwaKhalimeshe,KwaDidi, KwaVebi, KwaNtombela, kwafula ngayo! Enye into adume ngayo liqhalo elithi, ‘Ukuba uleqa mna uleqa inja ngokhozi!’ elisukela kwisiMpondo esithi, ‘Ukuba uxina mna uleqa inja ngokhozi.’

Imbali yesizwe samaHlubi ke abawela kuso abakwaMashiya, ihambisa ithi: Isizwe esabizwa ngokuba ngamaHlubi kwimihla yamva, njengazizwe zonke eziNtsundu ezikweli, sehla sivela ngentla embindini weAfrika kummandla wamachibi amakhulu mayela nempumalanga. Sasiyinxenye yezizwe ezingabeNguni.

Ngokutsho kwabafuniselayo kungenzeka ukuba zandululwa kwelo lasentla kukufikelwa sesithile isizwe esaba namandla saza sayidubaduba intlalo, okanye zasuka zavukelana kwazodwa, umhlawumbi kwanqaba amadlelo ngokwanda koluntu, okanye zeva ukukhoba kwemimandla emgama zaya zisihla kancinane. Ngaloo ndlela kwadaleka izizwana eziliqela ngokulandela iinkokeli ezithile ezikholekileyo kwiqela ngalinye. Kwathi ngokunduluka kumaxesha ngamaxesha kwabakho ukwahlukana, saseso isizwana sahamba indlela yaso.

Isimbuku esikhulu kubonakala ukuba saqabela kuLubombo entla kwaZulu saza salandela umlambo ekuthiwa nguMphongolo. Kolo hambo inxalenye yabuya yazahlula yabuya yasinga ngasentla kancinane. Elo qela kwimihla yamva labizwa ngokuba ngamaSwazi. Intsalela yaya kuthi xhaxhe emantla oMzinyathi. Eli qela ke kwimihla yamva labizwa ngokuba ngamaHlubi. Onke la maqela phambili phaya ayesaziwa ngokuba ngamaMpembe.

AmaHlubi amaninzi awushiyiswe umhlaba wawo omninzi phesheya koMzinyathi ziimfazwe ezaba phakathi kwawo namaNgwane kaMatiwane, nangenxa yemfazwe ezaziphakathi kwawo noTshaka kaZulu.

Elona qela lalilikhulu kuwo onke la maqela emfuduko yamaHlubi yayilelikaMhlambiso. Lahamba lada laza kufika kumhlaba wamaGcaleka kufutshane neNciba. Kuye kwacaca okokuba akukho kudlulela phambili kuba lonke elo lizwe babefike kulo lalimiwe ngamaXhosa. Kwakungekho nethemba lokuba aba bantu baphaleleyo bangavula indlela ngomkhonto kuba babenganele, kodwa ilibathwana nje kuba yayibagqibile indlala. Babebhitye bengamathambo, iimbambo ziphandle, imilomo ixwebile.

Ikomkhulu lamaGcaleka libamkele ngobubele aba bantu. AmaXhosa aba nosizi akuqonda ukuba amaHlubi achithakele ngenxa yeMfecane kaTshaka noMatiwane. UMhlambiso nabantu bakhe banikwa iinkomo ukuba basengele abantwana, nomhlaba ukuba balime. Noko wahlala kamnandi apha kwaGcaleka uMhlambiso, yasoloko ihleli yona into yokunqwenela ukuzimela kumhlaba ophangaleleyo. Ngako oko wasukela phezulu akuthenjiswa umhlaba phesheya kweNciba ngabefundisi babeLungu.

Kwawelwa ke kuqhutywa iinkomo ngoku. Kwakuhanjwa kumnandi bengasukelwa lutshaba ngemva, benethemba lomhlaba ophangaleleyo otyebileyo phambili. Bawela iXesi, bafika bema phakathi kweXesi neNxuba. Lo mhlaba ubufudula umiwe ngamaRharhabe ngaphambili, kodwa ngeli thuba ubungamiwanga mntu. Ibe ingumhlaba owenileyo, notyebileyo. Iinkomo zamaHlubi zazala zanda. Kwahluthwa ngoku yada yalityalwa neMfecane.

Kaloku amaHlubi emva eMbo ayemi kwilizwe lamahlathi neentaba. Noko eli lizwe litsho akalithanda ncam kuba belingenazintaba, into ke leyo ibiwenza isichenge sotshaba. Kuthe emva kwethuba wabuya wafuduka uMhlambiso nempi yakhe, wafika wagxumeka iintente kwezo Ntaba zakwaMathole.