Isiduko samaShweme

Abanye ababalisi bathi amaShweme aphuma kwindlu kaDlamini wokuqala, babalisa bathi “Lo Dlamini wokuqala kuthiwa wazala uSongololo; uSongololo wazala uMtiti wokuqala (uMzizi); uMtiti wokuqala wazala amawele uMiya noNdlangisa.

UMiya wazala uNcwabe; uNcwabe wazala uGoqolo; uGoqolo wazala uDlangathi kwindlu enkulu, waze ekunene wazala uMhlwane.

UDlangathi wazala uNdzaba; uNdzaba wazala uMasango; uMasango wazala uNgubondze; uNgubondze wazala uMtiti wesibini (uMzizi) newele lakhe uTolo nemfusi uLimakhwe; uLimakhwe uzele uGusha; uGusha wazala uNgwekazi; uNgwekazi uzele uGambushe; uGambushe uzele uMhlabathi; uMhlabathi uzele oonyana abathathu uMncanca noMnyalito noJwabu.

Indlu kaMncanca ihamba ngolu hlobo: UMncanca uzele uNomagugu; uNomagugu ozala uSibewu; uSibewu ozala uNgqwele.

Indlu kaMnyalito ihamba yona ithi uMnyalito uzele uMfundisi.

Indlu yecala likaJwabu ihamba ngolu hlobo: uJwabu uzele uZakeni; uZakeni wazala uManeli; uManeli wazala uKawa.”

UKawa, R.T. (1929) kwincwadi ethi, “Ibali LamaMfengu”, uyasibalisela ukuba uShweme lo liZizi ngokwemveli kwaye waba nendima kulwabiwo lwelifa phakathi koDlamini noTolo. Ubhala athi: “NgamaTolo ndingathi zezona nkosi zinkulu kwisizwe samaZizi, kuba kaloku uNgubontse wazala kwindlu-nkulu amawele, uTolo noMzizana, waye uTolo elelikhulu. Kweyasekunene indlu wazala uLimako. Ibali ke lithi bammangala ubukhosi uTolo ngokusuke abuke gqitha isisu sakhe, athande ukudla ngokwesidlakudla. Kuthe nganyaka uthile, ngemini yokweshwama bambabisa, wade wagxekeka nakuyise owayemthanda Kunene. Sithe kanti isiphakathi esi siyambhunga, sifakana imilomo ngecebo lokuba angathiwani na ukuze angabi yiyo inkosi enkulu; waza ke umninawe wakhe uLimako, waveza icebo lokuba mabaze xa beselwa ukutya kokweshwama, angakudli uMzizana, aze athi, “uya kudla emini”.

Okwenene ke ngemini yokweshwama kuziswe ithanga kuqala walidla uTolo, walala uMzizana ngelithi, “uya kudla emini”. Kuphindiwe kwaziswa inyama waza wathi uMzizana “uya kuyidla inyama leyo emini emaqanda,” wasuka uTolo wayihlutha xa ibekwayo, waphosa emlonyeni, “wayidla ngamandla” ukuze kuthiwe nguDlangamandla aze uMzizana kuthiwe ngu “Dlamini” anikwe ubukhosi nguyise nasisizwe ngecebo likaLimako, owathiywa ngaloo mini igama lokuba nguShwama-Shweme. Kwaza ke ukususela ngaloo mini yathi inzala kaLimako, Shweme yaba ngababeki-zinkosi zasemaZizini.”

Aba ke xa bethuthwa ngoo: Shweme, Limakhwe, Zilamkhonto, Nogqagqa, Nolundi, OoGusha, Songololo, Ntaba ayinyukwa, Inyukwa ngamasongololo kuphela, Nawo ngokubambelela, Balandelwa zintombi abo bantu, Intombi ithi emfaneni ndizeke, Andinamana andinatata, Andinasisi andinabhuti, Andinamakazi andinamalume, Nendoda ebendinayo ndiza kuyala! Amagusha mkhonto!

UKawa, R.T. (1929) amaShweme uwabonga ngolu hlobo:”Nkomo zikaGusha woLundi, Zenkunzana ehlab’engekabuzi, Ngamanqandanda, ngamand’eluhlwini, NgamaZilamkhonto, ngamadela-kufa, Ziinkomo zokuthethelelana, zonooXhonto, Mangong’amahle, Mabandla kaNgwekazi, kaMnyalito, Abentatyana ende enokumba nokuphulula. Abahlant’ababi, abahlanz’ababi. Manina la angangabayeni?

Aba bantu bangamaShweme badume ngobuchule bokulwa ngemikhonto neentolo kuthiwa basisizwe esathi saba nokutshatana nezizwe zabaThwa ezazizininzi kwelo lakwaBhaca. Aba bantu baninzi nakoomaGatyana nooNgcobo.

Umzi wakwaShweme udume ngabantu ababengamaMfengu abakhe kulaa mhlaba wabaThembu eQunu apho uGqirha Nelson Rholihlahla Mandela wakhulela khona. Kuthiwa umfo wakwaShweme onguGeorge Mbekela nowayeyititshala edla umhlalaphantsi nguye owacebisa abazali bakaGqirha Nelson Rholihlahla Mandela ukuba bamngenise esikolweni eQunu nalapho wayiqala khona imfundo yakhe. Abanye abafo bakwaShweme ababanendima ekuphuculeni loo mhlaba waseQunu ngooMnu. Ben Mbekela owayelipolisa kunye noMnu. Milton Mbekela ekwade kwathiywa ngaye eso sikolo saseQunu sikhulu sodumo semfundo ephakamileyo.

Kwakhona umzi wakwaShweme ubenegalelo kwinkqubela zokusasaza indaba, xa kunjalo sikhumbula umfo wakwaShweme, uMnu G.G.T. Matshayana waseMgwali eNgcobo, owabanendima entle kwiphephandaba Umthunywa laseMthatha apho wayebhala amanqaku eendaba ngokwenzekayo kwisithili saseNgcobo.

UMnu. G.G.T. Matshayana waseClarkebury wathi watshata intombi yakwaMtshixa.Umtshato wamhle, wamkhulu ngenjezolo. Waphoswa wena ungazange umbone ubhuti -myeni exhagwe ngabatshakazi ababini. Phantse onke amaShweme ayekho. AwaseQuthubeni ayemelwe nguNtsikelelo Mbekela; awaseNqabarha nguDumakude Maja; awaseMgcwe nguBawo uSimon Maja nonyana bakhe ababini uDavies noonyana Israel Nkwenkwe, awaseBholothwa nguBawo uMininye Matshayana; baseNgcanaseni eMqanduli babephume bonke, abakwaGadlela, abakwaMqoboli, abakwaJubase, nabakwaGoqwana. UNkosazana Celia Matshayana osebenza eMonti noNkosikazi Mabel Mfecane oseGoli bathi benza owenkawu ukuza emsithweni.

Umsasazi wodumo uMnu Maurice Zongamele Qalase owaqala ukusasaza kwiziko lesiXhosa iRadio Bantu ngomnyaka wowe-1963, ngumfo wakwaShweme. Wasebenza kwesi sitishi sosasazo njengomsasazi, umvelisi nomguquli, ekuthe xa esi sitishi sasifuduswa eRhini sisiya eQonce watshintshelwa kwicala leendaba njengomcholacholi. IsiXhosa lo mfo wakwaQalase wasiphuhlisa kakhulu ngokubhala imidlalo yosasazo.