Isiduko sendoda eyaphakamisa uNkosi Sikelela abe nguMhobe weSizwe

Ngomhla wesibhozo kweyoMqungu ngowe1912, uNkosi Sikelel’iAfrika waculwa kwinkomfa yesizwe eyayiseBloemfontein ibizwe nguPixley kaSeme, eyathi yakhokelela ekusekweni kweSouth African National Native Congress (SANNC).

Ngowe1925 iKhongresi (South African Native National Congress (SANNC)) yaliguqula igama layo, kwathiwa yiAfrican National Congress (ANC), kulapho ngaloo mini uT.D. Mweli Skota waphakamisa ukuba iKhongresi yamkele uNkosi Sikelel’iAfrika ukuba ube ngumhobe wesizwe ngokusesikweni.

Ngaphambili phaya ukususela ngowe1913, ingoma eyayingumhobe osemthethweni weSANNC yayiyingoma kaReuben Caluza ethi, Silusapho LweAfrika okanye iLand Act eyayigxeka uMthetho woMiwo-Mhlaba ( Land Act of 1913). Le ngoma kaCaluza yayekwa ukususela ngowe1925 kwasetyenziswa le ngoma kaSontonga ithi, Nkosi Sikelel’iAfrika.

Amazwi engoma kaR.T. Caluza athi akafaneleka ngenxa yeemeko zokuliwa kobuhlanga. Iintlanga zeAfrika zaziqalile ukumanyana zisilwela inkululeko yazo emLungwini. Kwelinye icala babekhona nabeLungu ababe samkelwa ngabaNtsundu kusithiwa bazimisele ekuphakamiseni uphondo lweAfrika, kwaye, futhi ubuAfrika buphala kwigazi labo.

Amazwi ale ngoma ayememelela iintlanga zamaXhosa ezabeSuthu namaZulu ukuba zilwele umhlaba wazo owawusimka nabeLungu. Loo nto yabonwa njengobuhlanga kuba yayingengobeSuthu, amaZulu namaXhosa kuphela awayethathelwe umhlaba. Lonke ilizwekazi laseAfrika lalisengxakini. Ingoma kaCaluza yayinendawo ethi: “Silusapho lweAfrika, Sikhalela izwe lakithi, Mzulu, mXhosa nomSuthu hlanganani!”

Esona sikhalo sasisikhulu yayikukuba ngokumka komhlaba wabantu abaNtsundu uthathwa ngabeLungu babeza kulamba bangakwazi ukufuya iinkomo zabo ababephila ngazo. AbeLungu ngokukuthatha umhlaba babesithi bamemelela uphuhliso. Ngokwale nkqubo yophuhliso umhlaba wawuza kwahlulwa kubekho owokuma imizi, kubekho owamadlelo.

AbaNtsundu babefuye kakhulu, amadlelo emancinci ukuba anele yonke loo mfuyo. Ilizwi ke loonocanda lathi makuqwalaselwe ukuphuhla kobuninzi. Abashumayeli bolu phuhliso babesithi: “Jonga masithathe le nkabi. Ukuba ukhetha ukuyixhela iza kunika inyama engakanani? Kwaxeshanye: Ingakanani ingca etyiwa yile nkomo ngosuku? Kuza kubakho ntoni xa ke ingca inikwa inkomo esakhulayo?”

AbaNtsundu babengayifuni loo nto, kuba babengafuyeli kuthengisa, imfuyo yayiliwonga kubo. Le nto yayingangqinelani nezithethe zabo.

UMnu. Vuyisile Mini owaxhonywa ngumbuso wocalucalulo wamaBhulu oMzantsi Afrika ngowe1964. Kuthiwa wathi xa esiya entanjeni awayeza kujingiswa kuyo akrwitshwe ade afe, eCentral Prison ePitoli, waya ehlabela evuma ingoma enamazwi kaCaluza esithi: ‘Thina sizwe se-Afrika, Sikhalel’Afrika eyathathwa ngabaMhlophe, Mzulu, mXhosa, Msuthu, hlanganani, Vervoed, vula ezi jele, SingamaVolontiya sizongena!’

Enye into eyaphakanyiswa nguMnu. T.D. Msweli ngalo mhla yaba ngumbala weflegi yombutho weANC, awathi mayibe nemibala emithathu, umbala obomvu, umbala omnyama nombala oluhlaza, kodwa akazange aphumelele kwicala lombala. Inkomfa yathatha imibala eyavela noMnu. Levi Mvabaza owathi imibala yeflegi yeANC mayibe ngumbala omnyama obonisa ibala labantu baseAfrika, umbala oluhlaza obonisa uhlaza oluyingca nemithi eyambathise ilizwe leAfrika, nombala ogolide obonisa ubutyebi bezimbiwa ezikweli lizwe loMzantsi Afrika.

UMnu. T.D. Mweli Skota owaphakamisa le ngoma kaEnoch Sontonga ethi, ‘Nkosi Sikelel’iAfrika,’ ukuba ibe nguMhobe weSizwe, yayingumfo wakwaRhadebe, abazibongo zithi: URhadebe omhle, iNgelengele into elola kubalele, Umashwabada owashwabadela inkomo neempondo zayo, Ithe xa isembindini yema ngenyawo, Kwafika umfana evela ngasekwaluseni wathi: “Namhlanje idibene intsimangwe nemamba”, Zulu lidume iziqu zemithi zabheka phezulu, Akwaba ndaba zalutho, KwaBhungane akusavalwa ngemivalo, Sekuvalwa ngamakhand’amadoda, AmaHlubi amahle, Amangengele abantu bamadwala, Bhungane omhle!

UMnu.T.D. Mweli Skota ngunyana kaBoyce noLydia Skota. UT.D. Mweli Skota wazalelwa eKhimbali. Uyise wayengunyana wesibini kaSoshebe Skota, owayesisizukulwana sikaNtsele, uyise kaBhungane enye yeenkosi ezidumileyo nezihlonitshiweyo sisizwe samaHlubi. UBoyce wazalelwa eZitapile kwisithili saseHeshele. Unina kayise wayeyintombi kaMsumasuma Matomela inkosi yesizwe samaRheledwane.

Abomzi wakwaSkota basuka eHeshele baya kuma eNgcwazi eQonce kufuphi nekomkhulu likaZibi. Ekunye nomntakwabo uNdzimela. Basiqalisa apho isikolo, kanye ngeli thuba amaMfengu afudukela eTranskei. Uyise ubhubhe ngelo xesha kanye baza baya kuhlala kuNkosi uMhlambiso wakwaMathole.

Ngowe1866 bakhuliselwa ecaweni phantsi komvangeli uWilliam Tylor owayesuka eMelika. Baqhutyelwa phambili emfundweni bekunye noPaul Mhlambiso, Ebenezer Mhlambiso, Zimema Mhlambiso, Nzimande Skota, nabanye.

Ngowe1873 waya kufundela ubutitshala eNxukhwebe. Emva koko waya kusebenza njengetitshala eBathurst kwisithili saseRhini ngowe1875. Ngowe1877 wasebenza njengetoliki kaMantyi eMnyameni. Ngowe1900 wathunyelwa ePort Alfred. Ukhe waya kusebenza naseSomaseti, waze ukuphuma kwakhe apho waya kusebenza eKhimbali eposini.

Ngowe1885 wazeka uLydia intombi kaJohn Tshangana, unyana kaMalunga Khondlo, kaMlimi Lifata, kaSimamane, kaSomangamase, kaQwabe, unyana kaMalandela iNkosi enkulu yamaNguni.

UBoyce noLydia balizwa ngaba bantwana : Nkoskz. Evelyn Xala, T.D. Mweli Skota, Nkoskz. Martha Mona Gule.

UMnu.T.D. Mweli Skota imfundo yakhe wayifumana kwelokuzalwa eKimbali. Emva kokuba egqibe izifundo zakhe waba ngumabhalane eCrown Mines ngowe1910 ukuya ku1911.

Ngowe1912 waba ngomnye weentatheli zephephandaba iAbantu Batho. Ngowe1913 ukuya kowe1919 waba yitoliki kwiNkundla kaMantyi eKhimbali. Ngowe1920 waba yingqwayingqwayi eyongameleyo kwiS.A National Assurance Society. Ngowe1922 waba ngumseki nomhleli wephephandaba iAfrican Shield. Ngowe1923 waba ngunobhala weqela leAfrican National Congress (ANC). Ngowe-1928 waba ngumhleli wephephandaba iAbantu Batho. Emva koko waba ngumhleli nomqokeleli weAfrican Yearly Register.

Wazimanya ngeqhina lomtshato nentombi kaMnu Paul noEleanor Xiniwe baseQonce, egama linguFrances Mabel Xiniwe. Inkosikazi yakhe yafunda eLovedale apho yaphumelela iTeachers Examination. Emva koko yasebenza eLynhurst Road Public School, eKhimbali ngowe1913 ukuya kowe1916. Bona batshate ngowe1920.