Isiduko sikaMajola

UMajola oyinzala-mzi yale ndlu kuthiwa ngamaJola ungumzukulwana kaCirha wendlu yeshweshwekazi loMthwakazi, indlu leyo yaphela sele isenziwa iqadi likaDosini.

Indlu yaseqadini kaNgcwini yaba yintombi yoMthwakazi owayelishweshwekazi. Igama lalo Mthwakazi kwakusithiwa nguManxangashe.

Lo Mthwakazi, uNgcwini wamfumana bephume ingqina nesizwe sakhe kwiiNtaba zakuNgele, Waze ke lo Mthwa wamenza ishweshwekazi kanti woseleba liqadi lokugcina undlunkulu kuba wayemthanda kakhulu ngenxa yokuba uManxangashe lo wayelichule lokupheka ukutya okumuncis’iintupha. Lo mfazi apha komkhulu wazala uCirha.

UCirha ubuse eLothana apho walakha khona ikomkhulu lamaMpondomise. UCirha wazala unyana onguSabe inkulu; wazala amawele uKrancolo noGqubutsha; wazala imfusi uMhaga.

USabe uzele uMthe nokwabizwa ngokuba nguMse, aphindwe abizwe nangokuba nguMhle. UMthe uzele uQengeba inkulu noNgxabane ukunene.

UQengeba kuthiwa wafuduka eLothana waphindela kumanxiwa amadala ookhokho bakhe awayeseMzimvubu apho wazala unyana wakhe ogama linguMajola.

Kuthiwa mhla wazalwa uMajola kwabonwa inyoka emva kwale ndlu wayezelelwe kuyo. Emva kwethuba lo nyoka yaphinda yabonwa izisongele apha efukwini. Yangaziwa ke loo nto kwaphela kusithiwa lo nyoka liwele lakhe. Igama lalo nyoka kuthiwa yinkwakhwa, (elinye igama layo ngumtshantshakazi). Yaqalela lo mini ke le nyoka ukuhlonitshwa ngamaMpondomise.

Le nyoka ke yaphinda yabonwa ifile ecaleni kwesidumbu sakhe emva kokuba ebulewe emfazweni. UMajola waswelekela empini ekungekho mntu waziyo ukuba yayiyimpi yamani namani na. Kuthiwa ngethuba lokusweleka kwakhe kwakusebumnyameni wasala yena yedwa edunduluzile. Kwaphuthunywa kusasa ukuba angcwatywe. Isimanga nantso inkwakha ebomvu ingumrhula ilele tswi ngakuye qelele. Onke amanxeba abefanele ukubasenkosini kunye negazi abonwa ekule nyoka.

Isidumbu senkosi sabonwa simsulwa singenalo nenxeba. Kwaba sekucaca ukuthi makuthiwe nguMajola uvukile waba yinyoka. Ukususela ngoko yaba ngumthetho ukuba olu hlobo lwemirhula, inyoka, maze lubekwe embekweni ngumntu wonke lungaze lusiwe sandla lubethwe lubulawe.

UMajola uzele uNgwanya. UMajola yiyona nkosi yathi yaduma kangangokuba amaMpondomise alikhankanya rhoqo igama layo xa enqula.

UMajola kunye nonyana wakhe uNgwanya bangcwatyelwa eThina. UNgwanya ozalwa nguMajola uthe akuba efile uyise uMajola lowo, kwangena unyana wakhe lowo esikhundleni sakhe sokuphatha isizwe samaMpondomise.

UNgwanya yena wesuka kumanxiwa aseMzimvubu waya kwakha eThina phantsi kukaGqunu. Imbali zithi, naye uNgwanya wafa ngomkhonto ebulawelwa emfazweni, waza ke wangcwatyelwa esizibeni phantsi kukaNoweka, eThina. Esi siziba naso xa usijongile ngathi siyaqhwanyaza kwelo gophe liya eMphemba eMt Frere.

Ngenxa yokuba kwangcwatyelwa uNgwanya esizibeni amanzi eThina abonakala eyindawo engcwele kuba kuwo kuhlala izinyanya. Emva kokuba engcwatyelwe eThina uNgwanya kwavela isiko lokuxhelwa kwenkomo isiwe esizibeni kuNgwanya.

Xa kuyiwe kuNgwanya esizibeni eThina bekusiyiwa ngamaxesha amabini kuphela, ngethuba la- xa kumpondozankomo kusasa nangorhatya lwamagqaza. Kwakubakho amachule alo msebenzi wokusela uBayethe inkomo esizibeni. La machule kwakufuneka agaqe ehle ngeengcongolo afike ayinyengeze elunxwemeni inyama, abuye umva angabonani neenduna zasemlanjeni. Abuye akrobe, nyongo, nyongo, thu. Ukuba inyama yamkelekile iya kudada iye esazulwini kancinci, ijikeleze khona umzuzu; emva koko ithi qumbu shwaka. Sithi yalulu, yalulu isiziba.

Ukuba umnikelo waliwe awuyi enzulwini esazingeni, inyama idada elunxwemeni isuke ithiwe ywi imke ihlise umlambo. Ukuba yaliwe makubhuduzwe kuxhelwe enye inkomo etyebe kakhulu isiwe esizibeni kwakhona.

UNgwanya uzele uPhahlo; uPhahlo uzala uSontlo nokwabizwa ngokuba nguHlontso; uSontlo uzala uMngcambi kwindlu enkulu aze ekunene azale uMgabiso. Xa silandela indlu enkulu kaMngcambi yena uzele uMyeki; uMyeki uzala uMatiwane; uMatiwane uzala uMhlontlo; uMhlontlo uzele uTshalisi; uTshalisi uzele uSigidi.

Kwicala likaMgabiso uzele uVelelo ozele uDiko yena uzele uMditshwa; uMditshwa uzele uTshazi; uTshazi uzele uLutshoto; uLutshoto uzele uDilizintaba. Umninawe kaDiko ozalwa nguSontlo nguMandela.

Xa silandela imbali yakhe ke kwafuthi uMyeki, uMyeki ubazele nabanyana, uMbhali, noJubase, noDemane, noMcelu, noMtshotsho, noNangu, noXoki, noNotshweleka.

Aba ke bathuthwa bathiwe: “Majola, Jol’ inkomo ingeyoyakhe, Ngwanya, Mthe, Sabe, Mphankomo, Mpondomise, Mthwakazi, Qenqeba, Cirha, Somarhwarhwa, Somadolo, Sihlobo senunu, Rhamba liyathwethwa, Zwelibanzi, Sihlobo sikaMatiwane, Sizukulwana somThwakazi, Sizukulwana seLawukazi, Njobende, Marholisa, Dada ngesabhokhwe kumaKhumsha, Hashe elingavumi kubhosolwa, Ndlebe zolu didi ngamaholoholo, Isilo uMajola esithi sakuvela amadoda akhahlele, Abafazi bona bayeka yonk’ into abayenzayo, Nezulu liyangqina lithi: “Jol’ inkomo ndiyeke !” Thumba elibomvu entla kwedolo, Mfazi obele nye phesheya komlanjana, Manz’eThina anobulawu bokuhlamb’iinkosi zamaMpondomise, Owele kulo akabi saliwel’iTsitsa engadlulanga komkhulu!