Isiganeko sosuku

UShaka Zulu, inkosi yamaZulu, ngalo mhla we-22 kweyoMsintsi ngonyaka ka1828, wagetyengwa ngunogada wakhe uMbopha, kwakunye nabantakwabo uDingane noMhlangana. Ukukhothama kwakhe kweza kunyaka emva kokubhubha kukanina.