Isihikahika somgcobo wabathandana besisini esinye

Abanye wabo bebezimase iCape Town Pride ezivocavoca phambi kwamawaka abantu abathe baphuma bazokuzonwabisa kule krimesi yabathandana besisini esinye ngoMgqibelo

KAPA:

Umbindi wedolophu yaseKapa ubumi ngxi ngethuba abo bathandana besisini esinye bebhiyozela ikrisimesi yabo ekuthiwa yi “Cape Town Pride” ngoMgqibelo umhla wesibini kule iphezulu.

Esi sihikahika somgcobo, sibanjwa qho ngonyaka, sizinyaswe ngabantu abangaphaya kwamawaka amathathu. Ibibubumbejembeje bemibala eqhakazileyo nalapho uluntu luthe lajikeleza izitalato zaseKapa ze lo mcimbi wayakuqukunjelwa eGreen Point eKapa.

“ICape Town Pride imalunga nekrisimesi yabantu abathandana besisini esinye. Singabantu sineendlela ezohlukeneyo zokubhiyoza kungokunje nathi apha eMzantsi Afrika safumana imvume yokuba sithandane singabantu abathandana nesini esinye. Lo msitho siwubamba rhoqo kuMgqibelo wokuqala kwinyanga yoKwindla minyaka le. Kananjalo lo msitho siwungqamelisa kunye nale nyanga kuba ibekelwe bucala ngelilungiselela amalungelo oluntu kweli loMzantsi Afrika. Le yindlela esiziveza ngayo eluntwini nabathi basinike inkxaso kuba ayinguye wonke umntu olapha othandana nesini esinye ntonje basinika inkxaso engagungqiyo nanjengoko bezike zaxhaphaka iziganeko zokubulawa kwabantu abafana nathi,” kutsho uSindiswa Maqwelane ongomnye wabaququzeleli beCape Town Pride.

OkaMaqwelane uthi lo ngunyaka wesihlanu bewubambile lo msitho. Esitsho kanjalo ukuba iliqela imingeni abajamelene nayo. Ukwancomile ukuba noko kulo nyaka azikabikho iziganeko zokubulawa kwabantu abathanda nesini esinye.

Lo msitho yindawo apho abantu abathandana besisini esinye befumana ithuba lokonwaba ngokukhululekileyo bengafumani izenyeliso kubantu abachaseneyo nabo.