Isikhokelo sikaMabuyane ‘singaphezulu’

Oscar Mabuyane

 Isikhokelo sikaSihlalo weANC eMpuma Koloni uOscar Mabuyane sigunyazisiwe yikomiti embaxa yeANC (NEC), into ethetha ukuba isigqeba ebethe wonyulwa naso asizukuchithwa.

 

Esi sigqibo sithatyathwe kwindibano yalo mbutho ebibanjelwe e-St George’s Hotel e-Irene eRhawutini ukusuka ngoMgqibelo ukuza ngoMvulo.

 

Noxa nje ingxelo yesigqeba sezonxibelelwano kwiANC isithi iziphumo zale ndibano zizakubhengezwa ngoLwesibini, I’solezwe liyakholelwa ukuba isikhokelo sikaMabuyane sigunyazisiwe.

 

Oku kungqinwa yindimbane yabaxhasi bakaMabuyane ababhiyozayo kuFacebook kwanemithombo ethembekileyo.

 

USekela Mphathiswa wezoNxibelelwano neeNkonzo zePosi uStella Ndabeni-Abrahams ubhale kuFacebook wakhe ngezithuba zentsimbi yesibini esithi usendleleni eya eBhayi kwindibano yekomiti esebenzayo yeANC ephondweni (PWC).

 

Abaxhasi bakaMabuyane nabo bebegcoloda kuFacebook besebenzisa isigaba sentetho sabo esithi “singaphezulu” into ethetha uloyiso ngokwale ntetha yabo.

 

Iqela elixhasa iNkulumbuso uPhumulo Masualle, obengenele ugqatso lwesihlandlo sesithathu kwisikhundla sobuSihlalo, belimangele kwiNEC lisithi alonelanga yindlela ekwaqhutywa ngayo le nkomfa eyayibanjelwe eMonti.

 

Kule nkomfa kwashiyeka iingxwelerha emva komlo phakathi kwabaxhasi bakaMabuyane noMasualle, kulandela ukungavisisani.