Isikhokelo sikamasipala waseAmathole sithi asilibelanga ngombono ka2058

NOXA nje umasipala wesithili iAmathole untyumpantyumpeka kwiingxaki zezimali ezibangele ukuba uthabathe isigqibo sokungahlawuli imivuzo yabasebenzi nooceba iinyanga ezine, lo masipala ukhumbuze uluntu ngelithi awulibelanga ngombono wesithili esihle kunene ngo2058.

USodolophu uKhanyile Maneli kule veki uthethe noonondaba ecacisa unobangela wokungahlawulwa kwabasebenzi nooceba kuquka neenzame ezenziwa ngumasipala ukuzikhupha kule ngxingongo.

Kwintetho yakhe, uManeli uthe abazimiselanga kusilela kwisithembiso sesithili esihle kunene ngonyaka ka2058. “Njengentloko yezopolitiko kumasipala, ndinethemba elingagungqiyo kwisikhokelo sikamanejala kamasipala (Gqirha Thandekile Mnyimba) kwanesikhokelo sakhe ekumiliseni nasekuhloleni umbono ka2058 kwakunye nesicwangciso sokwenza iinguqu kumasipala esiphunyezwe libhunga,” utshilo uManeli.

Ngethuba encokolela I’solezwe lesiXhosa nyakenye malunga nalo mbono ka2058, uMnyimba wathi: “Saye savumelana ngo2017 silibhunga, ukuba iingxaki zikamasipala wethu zifuna isicwangciso esoluliweyo. Savumelana ukuba le nto yokucwangcisa nje iminyaka emihlanu ayincedisi.”

Kulo mbono ka2058, iAmathole ithi uyakuthi efika lo nyaka ibe ilumilisele unxibelelwano ngomnatha, uqoqosho lweelwandle, iindlela ezisemgangathweni, intembeko kamasipala eluntwini, uphuhliso kumntu wonke kwanokwakhiwa kwenkangeleko kamasipala.