Isiko livele ngomva eliweni!

Kukho intetho yesiXhosa eyayanyaniswa nesiko, ntetho leyo ivakala kuzo zonke iindawo zabo bangabathandi nabasebenzisi besiXhosa ngokusulungekileyo.

Loo ntetho yile ithi “isiko lidala, linenkqayi.” Xa kusitshiwo ke, uye ufumanise ukuba abo bathetha le ntetho bayithetha ngokuzingca kakhulu ngesiko, kangangokuba babe nokuyichasa kanobom into enokufuna ukuligxobha ilitshintshe isiko lemveli.

Bambi ke, bayithetha le ntetho kuba befuna ukulicela umngeni isiko, bevakalisa iimbono ezithi zingakho izinto ezinokutshintshwa kulo, ingakumbi xa libonakala lingasahambelani ncam nexesha lale mihla.

Ubukhulu becala ke, aba bantu balibona isiko licezela kwimpilo yale mihla kuba belibona liphuncukwe sisidima salo sangaphambili, kungenjalo kusuke kugqube kulo undonakele nengxubakaxaka exhalabisayo.

Le meko yokukhathazeka kwabantu ngenxa yesiko, mva nje isuke yaxhaphaka kwelinye lamasiko ayefudula ethathwa njengentsika yesizwe sikaXhosa, isiko lolwaluko.

Nindive kakuhle mabandl’akowethu, ndithi lalifudula libonwa njengelo liyintsika esizweni, kuba phambili phaya, eli yayilisiko eliqhutywa kulandelwa imigaqo engqingqwa, ukuze lihlonipheke, libe nesithozela, kuba kaloku lisiko lokwakha umntu, namntu lowo wakhiwayo esakhelwa ukuba ngumakhi wesizwe kwanohlanga lwakowabo.

Ithe xa isagabula izigcawu inyanga yamanina, inyanga yeThupha, kwanga kuqhawuka oojingi abantwana bedlala.

Oku kuqhawuka koojingi kususwe luluvo loomama basebukhosini kwanesigqeba sabo kwikomiti yamanina eqwalasela amalungelo oluntu kwanentlalontle, xa la manina esithi anombono wokuba oomama banikwe ithuba lokudlala indima ethile kwisiko lolwaluko.

Le ntetho indenze ndankentezelwa ngamazwi athi, nali isiko lethu esilihloniphe kangakanana lifuna ukuvela ngomva eliweni, ukutsho ukuthi, lisuke langathi lithwala ukuhlazeka.

Intetha ekumila kunje ayiqali kuvela, kwaye ndijongile nje ayigqibelisanga. Maninzi amatyeli neziphathamandla zorhulumento, kuquka nabo bantu bangazi ncakasana ngesiko lolwaluko, begxalathelana bezityanda igila bevakalisa ngendlela isiko lolwaluko emalihambe ngayo.

Ngaphambili bebekho nabo bafundele ubugqirha bokunyanga, besebenza ingakumbi kwizibhedlele abaphelela kuzo abantwana bethu xa kuye kwaqapheleka ukuphutheka kwinkqubo yeli siko esuthwini, nabo bekwavakalisa ukuba kumele kubekho utshintsho kwindlela ekuqhutywa ngayo esuthwini.

Umbuzo ke nangu, ingaba yintoni ekumele yenziwe ukuze isiko elalifudula lixabiseke nelalihlonipheke kangaka libuyelwe sisidima salo?

Linye mawethu endiza nalo kobu buyilo bam, lithi wonke ozibiza ngokuba uyindoda yomXhosa, naphi na kwindawo akuyo, makahlale phantsi, azikise ukucinga, amkele apho onakalise khona, aveze izisombululo kule ntsindabadala sijongene nayo, ukuze bonke abo sibabona begxuphuleka kwisiko lethu elingabafuniyo, babe nokubuya umva, bayekele kuthi bantu, kuthi madoda angamadoda okwenene sililungise lisulungeke isiko lethu.

Xa sisenza oku ke madoda akowethu, kumele izigxeko singapheleli nje ekuzibhebhetheni, koko masizimamele, nokuba zisuka kumanina angabazali baba bantwana babhubha okweempukane esuthwini, nokuba zisuka kwabonyango naborhulumento abaza neengcebiso ngeenjongo zokuzinzisa isiko lethu.

Elam likwathi masibazeni iindlebe, okwakhayo ngokuphathelele kwisiko lethu sikuphulaphule, ukuze okungakhiyo singazidubi ngako.

Inene njengendoda nam ndiyavuma ndithi amanina awanakuyichana ncam ingxam yesiko lolwaluko, kodwa masingawagxeki amanina siwathuke side sishwabule sibhekisa kuwo.

Kaloku akukho namnye kuthi onokubuthandabuza ubundlezane bamanina nothando lwawo kubantwana bawo, ingakumbi koonyana bawo. Bekufanelekile ke ngoko ukuba xa kwisithuba seminyaka esibhozo kufumaniseka ukuba sele bengaphaya kwama400 abantwana ababhubhe esuthwini, abazalikazi bazive bekhathazekile kwaye bechukumisekile.

Zinkosi zam, zinkokheli zokuhlala nezemibutho ngemibutho ezingamadoda, liya kuthi isiko lethu lolwaluko ukuze lingabonakali lihlazekile, silenze lizinze, sikhuthale xa sisonke madoda xa koluke abantwana kwezo ndawo sikuzo, siqinisekise ukuba akukho namnye umntwana obhubhayo esesuthwini.

Xa silihlonipha, silixabisa, silikhusela thina ngokwethu isiko lethu, abangeneleli kulo bangatsho babuye umva.

Ngalo mazwi ndithi, noluvo lwamanina kule nyanga yawo makhe silumamele, abaza nako okwakhayo sikwamkele, kwaye sikwamkela nokuba abasondelanga kwingxam yesiko lolwaluko.

Madoda akowethu ninamandla okwenza kwenzeke, kuba kakade nina ningamabhubesi, niziingcongolo phezu koThukela, phezu kweGqili, phezu kweNxuba, koMbashe, kweNciba, kweCumakala, kweQhagqiwa, kweNgxingxolo naphezu koMzimvubu imilambo yakowethu!

Amandla okuvuselela ubungangamsha besiko lolwaluko, ninawo!