Isilumkiso kubathengisi botywala

IBHODI elawula ukuthengiswa kotywala eMpuma Koloni (Eastern Cape Liquor Board) ilumkisa abathengisi botywala ngegumgedle lomyalezo wefowuni ojikelezayo othi le bhodi ifuna imali engange-R250 kubathengisi.

Ngokweligumgedle, le mali kufuneka ihlawulwe phambi komhla wokuqala kweyoMsintsi. Isithethi sale bhodi uMgqwebi Msiya uthe: “Awusuki kuthi lo myalezo.”

UMsiya uthi ukuhlaziywa kweelayisenisi zokuthengisa utywala kuza kwenziwa ukusukela ngomhla wokuqala kweyoMsintsi. -Sithandiwe Velaphi