Isilumkiso kubefundisi!

KUBONGOZWA amakholwa nabefundisi abazokutyelela amalwandle awohlukeneyo abaza kube bebhabhatiza uluntu baqaphele kuqala ukuba awanabunzulu na amanzi lawo baza kube bebhabhatiza kuwo.


Ngeli xesha lePasika, iimvaba ngeemvaba ziza kube zibhabhatiza amalungu awo ebandla nalapho baza kubasemngciphekweni wokutshona njengoko bengawaqhelanga amanzi abanye.

Ingxelo ephuma kwisebe elijongene nokhuseleko emanzini (Water Saftey) ithi, ngeli xesha lePasika kuye konyuke ukubhubha kwabantu ngenxa yokurhaxwa ngamanzi elwandle okanye emlanjeni. 

Eli sebe lithi ukwenyuka kwenani labantu abatshonayo ngenxa yokusokola kwabo ukudada kwenze ukuba balumkise uluntu.

Lithi njengoko ngoku ilixesha leholide zePasika abantu bazokuchitha ixesha nezihlobo zabo emalwandle nakumadama.

 “Abazali mabaqiniseke  ukuba abantwana abayi bodwa elwandle, emlanjeni nasemadamini.”

Ngokwengxelo yeWorld Health Organisation (WHO) ka2012 idiza ukuba ukurhaxwa ngomnye woonobangela wezinto ezibulala abantu ababhubha ngokungeyona ndlela  yendalo emhlabeni.

 Xa kuthelekiswa nezinye izifo ukurhaxwa kungokwesithathu ezintweni ezibulala abantu ngokungeyona ndlela yendalo.