Isilumkiso kumafama weenkozo

Umfama evuna ingqolowa. UMFANEKISO: REUTERS/Pascal Rossignol

IAgricultural Business Chamber icebisa amafama wemveliso ezizinkozo ukuba akhawulezise ukutyala isivuno sawo sonyaka ozayo u2024.

Ingxelo yeAgriBusiness ithi, ngenxa yefuthe lemozulu eza noEl Nino izakwenza ingxaki enkulu kwezolimo. Ilizwe loMzantsi Afrika lihamba phambili kumazantsi weAfrika ukuvelisa iinkozo ingakumbi iphondo leNtshona Koloni neMpumalanga.

Ongumphathi kwiAgribusiness uWandile Sihlobo uthi banobungqina bokuba isivuno sonyaka ka2024 sizakuphucuka, kodwa kufuneka amafama azilungiselele.

“Ekupheleni kwale nyanga iphelileyo izanuse zezulu kweli zidize ukuba kuzakuba imvula entle ngexesha lasehlotyeni lalo nyaka ka2023, ngoko kufuneka ukuba amafama azilungiselele iinguqu ezinokwenzeka ngephanyazo,” kucacisa uSihlobo.

Uninzi lweengcali ezenze uphando ngemozulu ebizwa ngokuba nguEl Nino zithi le mozulu izakunika imvula entle engena ziingxaki.

“Uqikelelo okwangoku lunika ithemba lokuba imeko yezulu izakubantle, kodwa amafama kufuneka alime kwangexesha, ingakumbi awenkonzo ukuze iimveliso zabo zibe sele zifike kwinqanaba lokukhula xa imozulu ijika,” kutsho uSihlobo.

Ukufuma komhlaba kuzakuncedisana ngamandla nomyinge nomgangatho wemveliso yeenkozo.

“Amarhe okuba ingana ngamandla imvula ekuqaleni konyaka ozayo kungenza ukuba isivuno sonyaka ka2024 sibesihle, umhlaba uhleli ufumile kakade ngenxa yeemvula zasebusika,” uhambisa atsho uSihlobo.

Iimveliso zeenkozo ezilinywa kweli ziquka umbona, iingqolowa, ujongilanga nezinye, kwaye ziqhuba kakuhle xa imvula yane ingagqithisanga.

“Sithetha ngeemveliso zeenkozo zodwa okwa ngoku kodwa inyaniso kukuba isivuno sonyaka ka2024 sizakuba sihle kuzo zonke iimveliso ezizakutyalwa apha ehlotyeni,” uhambisa atsho uSihlobo.

Kuthiwa amafama azakutyala emva kwexesha lesiqhelo angahle adibane nengxaki yokunethelwa ngokugqithisileyo okanye izityalo zawo zingafumani mvula yaneleyo.

Ixesha elililo lokutyalwa kweemveliso zeenkozo kweli liqala embindini wenyanga yeNkanga ukuya ekupheleni kwenyanga yoMnga. Ngaphambili amafama weenkonzo eMpuma Koloni ebetyala embindini wenyanga yoMnga.