Isilumkiso kumafama woMzantsi Afrika

Likhuselwe kwingqele ihashe lasefama. UMFANEKISO: SHEIKOEVGENIYA

Izanuse zezulu kweli, iSouth African Weather Service, ilumkisa amafama ngemozulu enokubangela ilahleko emandla kumafama emfuyo nalowo alimayo.

Imvula ethe yahlasela ilizwe loMzantsi Afrika kwiintsuku ezigqithileyo ibangele umonakalo ngeendlela ezininzi. Amaphondo aquka iMpuma Koloni, Freyistata, Mpumalanga, Rhawutini, Limpopo noMntla Koloni.

Ingcali yemozulu ezimeleyo, uJohan van Den Burgh, uthi amafama mawakhangele iindawo ezikhuselekileyo zokufihla imfuyo yawo. “Iigusha zezona zizakuba sengxakini kuba iseza imvula, khumbula ke ukuba zichetyiwe ezigusha ngoko ke zingafa lula,” kutsho uVan Den Burgh.

Ngokuhambelana nesilumkiso ebesikhutshwe yiSouth African Weather Forecast, iindawo ezithile zeMpuma Koloni zifumene iintshizane zekhephu.

Ukuwa kwekhephu ngelixesha yingxaki kumafama kuba iigusha zichetyiwe kwaye zingafa ngenxa yengqele. “Amafama kumele ukuba anendawo zokufihla amathole, amatakane, iinkomo neegusha ezindala ezingenakumelana nemeko,” kutsho uVan Den Burgh.

UKevin Rae sisanuse sezulu kwiSouth African Weather Service. “Umoya obanda ngokungaqhelekanga ubangele ukuwa kwekhephu kwiindawo ezininzi kweli, ingakumbi eMpuma Koloni, Freyistata naseLimpopo,” kutsho uRae.

Imifuno equka ikhaphetshu, ispinatshi nezinye azimelani kakhulu nemvula ebanda ngoku gqithisileyo. “Akukho lula ukuqinisekisa ukuba le mozulu ihambelana nemeko zokuguquguquka kwemozulu, yimeko eke ibonwe le kwisithuba seminyaka emininzi ukuba kubande ngelixesha enyakeni,” kutsho uVan Den Burgh. Iindawo ezininzi kumaphondo weli zehle zayakufika kwisithandathu ngokubanda.

Kukho iingxelo zokuba kubhubhe umntu omnye kwidolophu yaseDordretch ngenxa yengqele ebe igqithisile kula dolophu ngempelaveki.

“Amafama mawanxibelelane namagosa kaRhulumente okanye ooGqirha abazimeleyo ukuze baqinisekise impilo yemfuyo yabo ngeli xesha, kungenzeka ukuba lemeko izakuqhubeka ibangela unxunguphalo kumafama,” uhambisa atsho uVan Den Burgh.

KuMasipala wesithi saseAmathole abahlali namafama asaqalayo agagene nengxaki yokuwelwa zizindlu ngenxa yemvula enethe ngoku ngena lusini kwiindawo ezithile zaloMasipala.

Ukhukuliseko lomhlaba emasimini yenye yeengxaki ajongene nazo amafama ngeli xesha. Kwindawo ezihlala kuwo izilwanyana zakho, qinisekisa ukuba amanzi ahlala ekhona xa ehlile amaqondo mfama.