Isilumkiso kwiindibano zomgunyathi ze-ANC

UMBUTHO we-ANC ephondweni izolo, utyityimbisele umnwe iinkokeli zamasebe alo mbutho ngelithi, uzakuzichitha iindibano ezibanjwe ngokungalandelwa migaqo.

Esi siphakamiso siza kanye xa iinkokeli zamasebe e-ANC ziqhuba inkqubo yokonyulwa kwabagqatswa abazakuba ngooceba emva konyulo loomasipala.

Iinkokeli zephondo zithi, zisisibaxo iingxelo ezithi kukho ingxubakaxaka kumasebe ombutho we-ANC eMpuma Koloni.

Oku kuthethwe zinkokeli zalo mbutho kudliwano-ndlebe noonondaba, emva kwentlanagiso (Lekgotla) eyodwa yalo mbutho entsuku-mbini nebibanjelwe kwihotele iRegent eMonti.

Lo mbutho uthi, iingxabano phakathi kwamalungu alwa ngabagqatswa ekufanele ukuba babe ngooceba yinxalenye yeenkqubo zolonyulo ngaphakathi kumbutho.

Kweziveki zidlulileyo, kubekho iingxabano phakathi kumasebe ngamasebe alo mbutho kubangiswana ngabagqatswa ekufanele ukuba bakhokele njengooceba kunyulo loorhulumente loomasipala elizakubanjwa ekuhambeni konyaka.