Isilumkiso kwiSACP engenela unyulo eAlfred Nzo

AWAKAGUNGQI amakomanisi kubhaliso lokungenela unyulo kwinginqi yeAlfred Nzo, nangona undlunkulu walo mbutho eMpuma Koloni usithi bazakuthatha amanyathelo ngakwabo bangathobeli uluvo lombutho.

Kwiveki ephelileyo iSACP eMpuma Koloni iyalele ikomishini ezimeleyo yonyulo ukuba isuse eli qela kuluhlu lamaqela azakuthabatha inxaxheba kunyulo lorhulumento ekuhlaleni.

Noxa kunjalo amakomanisi eAlfred Nzo athi akakafumani mbalelwano ethi abazukuthabatha nxaxheba kolu nyulo.

Unobhala weSACP eAlfred Nzo uPhikolomzi Samsa noyinxalenye yabo babhalisele unyulo uthe, “Sisaqhuba namalungiselelo okuthatha inxaxheba kunyulo.”

Ukwathe uthethathethwano neekokeli zalo mbutho kweli phondo zisaqhubeka ngenjongo yokufumana isisombululo.

USamsa uthe isigqibo sabo singatshintsha kuphela xa kuvisiwana ngezinto ezikhokelele ekubhaliseleni unyulo ngokuzimeleyo.

ISACP kweli phondo ithe izakuthatha amanyathelo oluleko kwabo bangathobeli iinkqubo zombutho.

Isithethi salo mbutho kweli phondo uSiyabonga Mdodi uthe, “Kwintlanganiso ebibanjwe ngempelaveki sivene namalungu ethu ukuba iSACP ayizukungenela unyulo. Ukuba kusekho abacinga ukungenela unyulo bakwenza oko ngaphandle koluvo lombutho, kwaye umbutho uzakuthatha amanyathelo ngakwabo.”

UMdodi ukwathe iinkokeli zalo mbutho kweli phondo zizakutyelela la mmandla.