Isimahla se-WiFi eMzimvubu

Kuphehlelelwe ngokusesikweni iWiFi yasimahla kumasipala wasekuhlaleni Umzimvubu izolo.

Oku kuchazwe njeengenzame zokuphucula unxibelelwano ngokusetyenziswa kobuchwephesha bale mihla kuluntu lwakwaBhaca (Mount Frere) naseMaxesibeni (Mount Ayliff).

Le WiFi izakufumaneka kwezi ndawo zilandelayo: eSophia Recreational Park, Little River Park nakwiiholo zikamasipala kwidolophu yasemaXesibeni naKwaBhaca

Intsusa yokuzisa le WiFi ichazwe njengephenjelelwe ngumdla othe waboniswa luluntu kwiinkqubo zalo masipala ezikhe zasingathwa ngaphambilini ze umasipala wabona kuyimfanelo ukuqinisekisa ukuba uluntu lwengingqi uMzimvubu alusileli kubuchwephesha bale mihla.

Othethele umasipala uNovuka Khuboni uthe bachulumancile ukuba ngumasipala wokuqala wasekuhlaleni ukuzisa iwi-fi esimahla ebahlalini.

“Sichithe imali eyiR350 000 ukufezekisa umnqweno wethu wokuphucula unxibelelwano lobuchwephesha kule ngingqi yethu. Sisajonge ukuba sise iwi-fi parks ezilalini,” utshilo uKhuboni.

Usekela mphathiswa kwisebe lezonxibelelwano uStella Ndabeni-Abrahams ulincomile iphulo likamasipala waseMzimvubu esithi ayikokuphuhlisa nje unxibelelwano koko kukongeza uphuhliso nethuba lokwazi ihlabathi liphela.

Uthe akusayi kubakho mfuneko yokuya kwezinye iidolophu ezikude ukufuna uphuhliso lwezakhono nokufunda banzi ngezinto ezenzeka jikelele.

Ukwabongoze ukuba le wi-fi ingasetyenziselwa iinjongo ezingezizo eziquka ukufaka imifanekiso engeyiyo kumakhasi onxibelelwano.

UVeliswa Jona onama-20 ongumfundi webanga leshumi eMount Frere High uthe uyivuyela kakhulu iWiFi kuba uzakukwazi ukwenza imisebenzi yesikolo ngaphandle kokuyofola kwithala leencwadi.

Abahlali babonakalise uvuyo nokuyilangazelela le WiFi.