Isimemo kooSomashishini abafuna inkxaso

Ingaba unqwenela impumelelo ngeshishini lakho elisakhasayo? Kwaye ucinga ukuba ungaxhamla kwinkqubo yeminyaka emibini

yenkxaso yophuhliso loshishino? Ukuba impendulo yakho ngu-Ewe, uSAB Foundation umema bonke abanomdla ekubeni bafake izicelo zabo ingakumbi aboosomashishini abantsundu ekubeni bangene kwinkqubo kaTholoana Enterprise ka2018.

Sele bengapha kwekhulu (100) oosomashishini abasakhayo kuwo onke amaphondo eli loMzantsi Afrika asele bexhamlile kule nkqubo kusukela oko yaqalisayo ngo2015, nawe ingalithuba kuwe.

“Sikhangela abona bagqwesileyo ukuba bafake izicelo kwinkqubo kaTholoana ka2018, enikwa inkxaso yiFetola,” utshilo uBridgit Evans weSAB Foundation.

“Sifuna uncedo lwakho ekufumaneni oosomashishini abagqwesileyo beli lizwe, abo bazingise kwimpumelelo abafana noBulelwa Ngoqo ongumseki weSunkissed Fashion kwisikhululo seenqwelo-moya eMonti.”

Ukanti nokuba ungusomashishini okhubazekileyo uyakhuthazwa ekubeni usifake isicelo sakho kwiSAB Foundation.

Ukuba ishishini lakho sele lineenyanga ezintandathu liqhuba, futhi lingaphantsi kweminyaka emihlanu, ungathathelwa ingqalelo.

Usuku lokuvalwa kwezicelo lungomhla wamashumi amathathu kule inyanga sikuyo (30 November 2017).

Ndwendwela apha xa ufuna inkcukacha ezithe vetshe malunga nezicelo (www.sabentrepreneurship.co.za).

I-email ithi SAB@fetola.co.za okanye utsalele ku 0800 611 095.