IsiNgesi samaMelika

UMfu. John Langalibalele Dube inkokheli yomzabalazo weANC waba ngumdaka wokuqala ukuya kufunda eMelika ngowe1877. Mininzi neminye imidaka elandele emva kwakhe.

Omnye wabo yindoda yaseNtabankulu eMnceba egama linguEli Busabe Nyombolo, uNjiyela, uDlabazana isiduko sayo, eyade yaseka apho eMelika isixeko ekuthiwa yiArdorkaville apho wayefundisa isiXhosa amaMelika aNtsundu omlibo wamakhoboka amvelaphi iseAfrika.

Wabhubhela wangcwatyelwa eMelika. Njengoko emaninzi amathandazwe esiza kuthetha ngawo afunde eMelika singa abantu banganolwazi ngela lizwe.

Umntu wokuqala ukubhaqa ilizwekazi uMzantsi Melika yaba ngumTaliyane ogama linguChristopher Columbus ngowe1492 xa wayesinga eJapan.

Lo Christopher Columbus wayengumhloli-lizwe, ephicotha ubume balo, ekwangumqhubi wenqanawa nenzululwazi ngokuhamba ngenqanawa ujikeleza ilizwe, ekwangumseki wamathanga.

Wayesebenzela ilizwe laseSpain. Amathanga amaninzi elizwe laseSpain aseMelika asekwa nguye.

Uthe akulibhaqa eli lizwe wenza impazamo yokucinga ukuba lilizwekazi elinye nelizwekazi laseAsia.

Umntu owalungisa loo mpazamo nguAmerigo Vespucci ngokubona ukuba uMzantsi Melika uzimele awudibenanga noMntla Melika. Wayekwasebenzela inkampani yaseSpain.

UAmerigo Vespucci wayengumhloli-lizwe owayephicotha ubume belizwe; ekwasisityebi esasinemali esasiyityala kwizinto zokuphicotha ubume belizwe; ekwangumzobi weemaphu zomhlaba; ekwangumqhubi nenzululwazi ngokuhamba ngeenqanawa.

UAmerigo Vespucci nguye owathi ngomnyaka wowe1502 waqaphela ukuba ilizwe laseBrazil neziqithi iiWest Indies zikwelinye ilizwekazi azidibenanga nelizwekazi iAsia, njengoko oomatiloshe bokuqala babecinga njalo.

Ilizwekazi elaziwa namhlanje ngokuba yiSouth America wayibiza ngokuba yiNew World.

Ngowe1507 abafundi baseSaint-Die-des-Vosges emantla eFransi babebhala iincwadi ezoba ubume behlabathi ekwakusithiwa yiCosmographiae Introductio.

Umzobi weemaphu ogama linguMartin Wald Seemuler, owayengomnye wegqiza lababhali baloo ncwadi waphakamisa ukuba ilizwekazi elalithiywe nguAmerigo Vespucci lithiywe ngokutsha kuthiwe yiAmerica, igama lesifazi elithetha into enye nelithi Amerigo.

Ukwenjenje yayikukuhlonipha umsebenzi kaAmerigo Vespucci wokuqaphela ukuba iSouth America lilizwekazi elizimeleyo.

AmaMelika (United States of America) afumana inkululeko eBritane ngomhla wesi3 Julayi, 1776. Lo mhla bawubiza ukuba yiAmerican Declaration of Independence.

Olu suku lubhiyozelwa njengosuku lokuzalwa kwenkululeko. Iinkokheli zelo xesha zakhetha ukuba elo lizwe zilenze iRiphabliki apho kungazi kulawula ikumkani, intloko yelizwe ibe nguMongameli owonyulwa ngabantu ngevoti ixesha leminyaka emine.

UGeorge Washington waba nguMongameli wokuqala waseMelika.

Udume ngokuba nguTata weMelika (Father of the United States). Intloko-dolophu yabo yiWashington apho likhoyo ikhaya likaMongameli elibizwa ngokuba yiWhite House.

Iflegi yaseMelika ibizwa ngokuba yiThe Stars and Stripes okanye Old Glory, ineenkwenkwezi ezingamashumi amahlanu, ezimele onke amaphondo ela lizwe.

Umhobe waseMelika ubizwa iStar Spangled Banner, wabhalwa nguFrancis Scott Key ngomhla we14 Septemba 1814. Izilwanyana zesizwe lixhalanga (eagle) nenyathi (buffalo). Umdlalo othandwayo yibaseball.

Nangona ulwimi lwamaMelika isisiNgesi njengoko abeLungu bakhona ingamaNgesi asuka eBritane, ulwimi lwabo lubonisa izithethe namasiko amatsha aboyamanisa nobuMelika ahlukileyo kwawaseBritane. Amaphephandaba neencwadi abazibhalileyo zinesiNgesi esinomahluko.

Nanga amanye amagama esiNgesi abizwa ngokwahlukileyo ngamaMelika: endaweni ka ‘sweet’ bona bathi ‘candies’, endaweni ka ‘shop’ bona bathi ‘store’, endaweni ka ‘motor-car’ bona bathi ‘automobile’, endaweni ka ‘motor-lorry’ bona bathi ‘truck’, endaweni ka ‘tram-car’ bona bathi ‘street-car’,endaweni ka ‘pavement’ bona bathi ‘side walk’, endaweni ka ‘petrol, bona bathi ‘gas’, endaweni ka ‘lift’ bona bathi ‘elevator’, endaweni ka ‘dust-bin’ bona bathi ‘garbage-can’, endaweni ka ‘holiday’ bona bathi ‘vacation’, endaweni ka ‘trousers’ bona bathi ‘pants’, endaweni ka ‘waistcoat’ bona bathi ‘vest’, endaweni ka ‘laces’ bona bathi ‘shoe-ties’, endaweni ka ‘tin’ bona bathi ‘can’, endaweni ka ‘jug’ bona bathi ‘pitcher’.

AmaMelika ayohluka nangendlela apela ngawo amagama esiNgesi: amaNgesi abhala ‘colour’ amaMelika athi ‘color’, amaNgesi abhala ‘honour’ amaMelika athi ‘honor’, amaNgesi abhala ‘socks’ amaMelika athi ‘sox’, amaNgesi abhala ‘through’ amaMelika athi ‘thru’, amaNgesi abhala ‘programme’ amaMelika athi ‘progam’.

Le nto ibonisa ukuzidla kwabantu beso sizwe ngolwimi nenkcubeko yabo bakuba bekhululekile bazimela geqe.