Isithoba sibhubhe kwingozi emasikizi ku-R63

Ingozi emasikizi phakathi kweteksi neloli ku-R63 phakathi kweBhisho neQumrha UMFANEKISO: UTHUNYELWE

Kubhubhe abantu abalithoba kwintlavubela yengozi emasikizi eyehle ngethuba kungqubana okweenkunzi zeegusha iloli neteksi kwindlela u-R63 phakathi kweQumrha neBhisho ngokuhlwa kwangeCawe.


Kunyanzeleke ukuba isikwe iteksi ukukhupha ababhubhileyo kobo butyobo. 

 

Isithethi sesebe lezempilo eMpuma Koloni uSizwe Kupelo, sithi le teksi ibikhwele abantu abalishumi. Abalithoba kubo babhubhile kuquka nabantwana ababini abase bancinane.

 

Umqhubi weloli ubalekiselwe esibhedlele ekwimeko ezinzileyo logama umkhweli obese teksini ekwimeko engancumisiyo esibhedlele, utshilo uKupelo.

 

UKupelo uthi le teksi ibikwi ndlela esingise eKapa. Umkhweli weteksi osindileyo ngowakuGatyana ngokokutsho kukaKupelo. 

 

Le ngozi ibangele ulibaziseko nanjengoko indlela u-R63 kunyanzeleke ukuba ivalwe iiyure eziliqela amagosa exakekile, bambi befaka izidumbu kwinqwelo yazo bambi betshayela obo butyobo.

 

UMphathiswa wezempilo ephondweni uGqirha Pumza Dyantyi, uleqe kwindawo yexhwayelo ukuya zibonela le ngozi. Amagama wabo babhubhileyo ebengekabhengezwa ngethuba sibhala eli nqaku.