Isithuthi sabantwana besikolo sintlithekile!

Iteksi ebithwele abantwana besikolo iphulukene nolawulo yayokuntlitheka kwindlu ekwilokishi yaseMdantsane

“Ndive ngesikhalo sabahlali emva kwentsimbi yesixhenxe kusasa bendikhwaza besithi mandiphume kuyatsha, kanti kungethuba iteksi igila indlu yam.” Lawo ngamazwi wenkosikazi yakwaNU.11 eMdantsane uPumeza Hobana othi abazazi nokuba baza kuqala ngaphi sesi sithwakumbe senzeke emzini wakhe.

Ingxelo ithi yiteksi emhlophe ebiqhutywa yinkosikazi elayisha abantwana abancinci bezikolo ezahlukeneyo zaseMdantsane iNobhotwe Primary kwakunye neGcobani Primary, eyoyisakele kukonyuka njengoko indlela iqethukile, yoyisakalela kule ndlu yakwaHobana ngenxa yokubayekeyeke kweziqhoboshi zayo.

I’solezwe lizibonele umva weteksi ungene kule ndlu kwaye nomgubasi wendlu yonke uswaye kancinci kwindawo yawo.

UHobana uthi amapolisa athe le teksi ize ingasuswa de kufike iingcaphephe zentlekele kuba ukususwa kwayo kukholelwa ukuba ingawa phantsi indlu.

Le nkosikazi ithi iye yamelwa yimatha yachasela ngethuba sekugcwele abahlali kuba ingazi nayo iza kuthini.

“Umyeni wam ndimbize esemsebenzini ndamxelela ngokwenzekayo. Nangoku simelwe yimatha inokuba kungenxa yomothuko. Indlu ichachambe yonke imoshakele, asiyazi nje ukuba nalo tata wakwam sizokwenza njani.”

Ingxelo ithi abantwana bakhuseleke bonke akhomntu wonzakeleyo, kodwa babalekiselwe kwisibhedlele iCecilia Makiwane ukunyangelwa umothuko.

Usisi obeqhuba iteksi naye akonzakelanga koko kuvakala ukuba unyukelwe sisifo seswekile kuphela ngenxa yomothuko.

Abahlali bakhalazele uceba wabo uVuyiswa Mpanza obengekafiki oko bemlindele emva kokumtsalela bembikela ingxaki.

Bathi baphindile bamtsalela wathi ukwindibano wayicima ifowuni.

Icandelo leentlekele laseBCM belilindelwe nalo.