Isithwakumbe somlilo eTown 2

Imifanekiso: Phinda Kula

Kapa: Ziimeko ezingcungcuthekisayo ukuhlala kwiindawo ezonganyelwe
ngamatyotyombe kwimimandla yoogobityholo kwisixeko esimbaxa saseKapa. Intlungu
nentlupheko zibhalwe ebusweni kumawakawaka abahlali kummandla wamatyotyombe akooSST kwilokishi yaseTown 2 eKhayelitsha nalapho uninzi lwabo lushiyeke nezisemzimbeni kuphela.

Oku kulandela isithwakumbe
somlilo otshabalalise amakhulukhulu wamatyotyombe izolo.

Imifanekiso: Phinda Kula

“Okwangoku sisaxhelekile, asiyazi ukuba sizakuqala ngaphi ngeli xesha enyakeni, kungokunje uhlahlo-lwabiwo-mali nezicwangciso zethu zophukile kuba kuza kunyanzeleka ukuba
sijongane nale meko nesingayaziyo ukuba sizakuyiqala njani yaye ndonakele
ngaphakathi ndishiyeke ndingenawo nomtshayelo lo wembala” utshilo uMawande
Gulwa, 35 nosele eneshumi leminyaka ehlala kule ndawo.

Kukholeleka ukuba lo mlilo uqale ngezithuba zentsimbi yesithathu ekuseni izolo kwelinye lamatyotyombe nalapho usube khona umphefumlo womntu omnye
nekutyholwa ukuba ebezitshize kanobom ngesiselo esinxilisayo nekurhaneleka
ukuba kusenokwenzeka lo mlilo uqalwe sisitovu esishiywe sivutha.

Imifanekiso: Phinda Kula

Abahlali bachithe ubusuku
bokuqala kwisakhiwo senkonzo esizinze
eTown 2, ze iimpahla zabo zezindlu zagcinwa kwiholo iThusong eKhayelitsha.   

Oku
kulandela emva kokuba umphathiswa wokuhlaliswa koluntu eNtshona Koloni, uBonginkosi Madikizela, ecele uluntu ukuba lungangxami ngokugxumeka kwakho
amatyotyombe ngelithi le ndawo izakuqala ilungiswe phambi kokuba bavuse amakhaya
abo. 

“Okokuqala siyacela sinibongoza bahlali abahlelwe yile ntlekele nisinike
ithuba lokuba siyicoce kakuhle le ndawo, okwesibini sifuna ukuqinisekisa ukuba
xa sibuyisela abantu sibabuyisela ngale ndlela bebehleli ngayo ntlandlolo,
besingathanda ukuba uluntu luxhwarhe kancinane emaholweni logama sisazama
ukulungisa le ndawo kodwa asinakuthanda ukuba abantu bahlale emaholweni ixesha
elide yaye besincwase ukuba le ndawo ilungiswe kube kanye ukulungiselela ukuba
kube lula ukuhanjiswa kweenkonzo eluntwini” utshilo oka Madikizela. 

UMdikizela
ubongoze uluntu ukuba luyicingisise imeko yokulungiswa kakuhle kwale ndawo
ngelithi oko kwakuthintela ukuba kungabikho esinye isiganeko esikumila kunje
esinokuphinda sehle. Uthi kungakuhle ukuba besisikhokelo kwaneenkokheli
zokuhala ukuba babonise malunga nokulungiswa kwale ndawo ngelithi ufuna
bancedisane ngokucinga malunga nale meko. Uluntu lona alivisisani
neembono zokuba zifihle intloko kumaholo ngelithi bafuna ukuhlala kumakhaya
abo bambi bebesele beqalisa ukubekwa kodwa oko kuye kwathintelwa.

Lo mlilo ufika kanye ngeli xesha
enyakeni sele kusondele iiholide zehlobo kungokunje ushiye abafundi bebanga
leshumi abangaphaya kwamashumi amabini bengena zixhobo zesikolo nanjengoko
iimviwo zokuphela konyaka sele zigalelekile. Urhulumente ophetheyo ephondweni
uthembisile ukuba nakanjani baza kuzama ukukhawulelana neemeko abahlali
abajongene nazo nalapho kulindeleke ukuba kuthunyelwe amasebe karhulumente
awohlukeneyo.

Isixeko saseKapa sithi phambi kwale ntlekele yomlilo bezikhona
izicwangciso zokulungiswa ngokutsha kweendawo zamatyotyombe kulo mandla waseKhayelistha; ngelithi eTown 2 bebengekafikeleli, kuba baqale eSite C nakowona mmandla
mkhulu woogobityholo – iNkanini eKhayelitsha – ukuphucula iindawo zabahlali basematyotyombeni.