Isivumelwano ngorhwebo phakathi kweli neMelika

IDE yasuswa imiqobo ebixabe endleleni yesivumelwano sorhwebo phakathi kweli nelaseMelika phantsi kwenkqubo yorhwebelwano yeMelika namazwe ase-Afrika i-AGOA (African Growth and Opportunity Act).

Oku kubhengezwe ngumphathiswa wezorhwebo noshishino kweli uRob Davies. Phantsi kwale nkqubo akukho rhafu ihlawulwayo kwiimveliso ekurwetyelwana ngayo yiMelika nala mazwe. EloMzantsi Afrika belisecicini lokukhutshwa yiMelika kwi-AGOA ngezikhalazo zemiqobo ebekwe leli kwimveliso yaseMelika ethengwa leli.

Le mveliso iquka inyama yenkukhu, eyehagu neyenkomo. Bekukho inkxalabo kweli ngokhuseleko lwezempilo kwinyama yenkukhu esuka eMelika. UMzantsi Afrika ubuxhalele isifo esixhaphakileyo kwinyama yenkukhu yela zwe iHPA kwanentsholongwane ebizwa ngokuba yiSalmonella.

UDavies uthe uqinisekisiwe yiMelika ukuba inyama yonke ethengwa leli ikumgangatho ofanayo nenyama ethengwa ngabemi bela lizwe kwiimarike zakhona.

ElaseMelika likwacebise ngelithi, eli malifake isicelo sokuyiqwalasela ngokwayo imveliso yenyama evela kwamanye amazwe xa ingena kumazibuko eli, ukuze likwazi ukuqinisekisa ukuba intsholongwane yeSalmonella ayithubelezi ingene kweli.

UMzantsi Afrika uthenga malunga namawaka amathathu emveliso yezinto ezahlukeneyo kwamanye amazwe kwaye iyonke kufanele ukuba ixilongwe phambi kokuba ingene kweli.

Emva kweengxoxo ezidontse ixesha elide eloMzantsi Afrika lizama ukuqwalasela imithetho elawula ukhuseleko lwemveliso yokutya eMelika, kufikelelwe kwisivumelwano sokuba inyama yenkukhu evela eMelika inikwe ingqwalasela eyodwa kwezi nyanga zintathu zizayo.

Oku kuquka ukuthathwa kweesampula, ukuze zijongwe lisebe lezempilo kweli. Esi sivumelwano sithetha ukuba uMzantsi Afrika uzoqhubekeka nokuthengisa imveliso yeziqhamo zohlobo lwesitras newayini eveliswe kweli eMelika.

Ukanti uDavies ekunye nomphathuiswa wesebe lezolimo uSenzeni Zokwana bakwafuna ukubona imveliso yeli ethengiselwa iMelika isanda, iquke i-avocado kwakunye nemengo.

Besekukho inkxalabo ngelahleko yemisebenzi kurhwebelwano lala mazwe olubalelwa kwizigidi zeeranti, xa isivumelwano singafumaneki.