IsiXhosa sinawo amandla okusetyenziswa njengesiNgesi

Kwixesha elilawulwa ngamakhasi onxibelelwano afana noFacebook, Twitter, Instagram, njalo njalo nalapho ulwimi oluxatyiswe ukusetyenziswa isisiNgesi. Kusekho abantu abatsha abambalwa abaququzelela ukusetyenziswa kweelwimi zesinNtu kumajelo osasazo okanye okupapasha oluntu.

UChris Gilili uncokole nobesandula ukuphumelela isidanga seeMasters kwiMedia uPumeza Mabusela, nosebenza njengomphandi nomfundi weendaba kwiziko losasazo iKumkani FM apha eMonti.

Ngubani uPumeza Mashalaba?

UPumeza yintombazana eyazalelwa eMzimkhulu ngonyaka ka1989. Ndenze amabanga aphakamileyo eZwelinzima High School.

Ufunde kweziphi izikolo?

Emva kokuphuma kwibanga leshumi ngonyaka ka2007, ndaya kufunda eBoston unyaka omnye ndisenza isifundo se-Introduction to Journalism and Advertising. Ukusuka kwam eBoston ndaya eRhodes kuba ndandifuna ukugxila ngamandla kwizifundo zobuntatheli, kwaye zange ndaneliseke lulwazi endalufumana eBoston. Ukufika kwam eRhodes ndenze izifundo zeBJourn ukusuka kunyaka ka2009 ukuya kutsho ngo-2012, ndasele ndisongeza neeHonours ngo-2013.

Ngonyaka ka2014 ndiye ndangena kwizifundo zeeMasters kwaseRhodes.

Umxholo weeMasters zakho?

Uphando-lwazi lwam belujonge kakhulu ekusetyenzisweni kweelwimi kumajelo osasazo kumabonakude ingakumbi inkqubo yabantwan i-YOTV edlala kwiSABC.

Xa ndiqwalasela le nkqubo ndifumanise ukuba iyasilela ekusebenziseni iilwimi zesiNtu ingakumbi isiXhosa nesiZulu. Lo nto ithetha ukuba iinkqubo zabo azifikeleli ncam ebantwaneni abathetha iilwimi zesiNtu.

Yintoni ebangele ukuba uphando lwakho lugxile kwiilwimi zesiNtu?

Ndingumntu onomnqweno wokubona iilwimi zesiNtu zisetyenziswa kakhulu, ndinenkolelo yokuba nazo zinako ukusetyenziswa kwaye zenze umahluko njengesiNgesi.

Ukuba iilwimi zesiNtu azisetyenziswa kumajelo osasazo nawendaba abantu abatsha bazazibona njengeelwimi ezingabalulekanga.

Le nkqubo yolutsha i-YOTV iyazama ukuyenza loonto kodwa ayenzi ngokwaneleyo indlela abayiqulunkqa ngayo inkqubo yabo ingathi ilungiselelwe abantu abathetha isiNgesi kuphela.

Kwezi ntsuku abantu abatsha baphelelwe ngumdla kwisiXhosa ingakumbi. Njengokuba lihamba ixesha naso siya ngokudodobala. Into enokusebenza kukuba kubekho amaphephandaba abhalwa ngesiXhosa kwaye abantu abatsha bathathe inxaxheba kuwo.