IsiXhosa; ugxothiwe!

Abeenkcukacha-manani eMzantsi Afrika bathi isiXhosa lulwimi lwesibini ukuthethwa ngobuninzi kweli lizwe, silandela emva kwesiZulu. Oku akuthethi ukuba amaZulu maninzi ngaphezu kwamaXhosa.

Okutshiwoyo kukuba nanjengoko amaXhosa nawo ngokwawo esithetha isiZulu (ngaphezulu kwamaZulu, athetha isiXhosa), loo nto inyusa inani labantu abathetha isiZulu. Ukutsho oko eli nani lobuninzi bokuthethwa kwesiZulu lenziwa ngamaXhosa (asaziyo isiZulu) namaZulu, hayi ngamaZulu odwa.

Ukuba ke ngenene kunjengokuba ndisitsho, isiXhosa lolona lwimi lwebele lunabantu abaninzi kweli lizwe. Luthethwa ngobuninzi phantse kuwo olithoba amaphondo eli. Singade sibe sizigobha amacala ke ngaloo nto, kodwa abanini bolu lwimi abaluxabisanga njengoko kumele, baxabise isiNgesi.

Izifundiswa zamaXhosa abantwana bazo zibathumela kwizikolo apho singafundiswayo khona isiXhosa. Kudala ke ndibuva ubugqwetha bokuba aba bantwana bathunyelwa ngenxa yomgangatho wezo zikolo nekuthi ngelishwa kube asifundiswa isiXhosa kuzo.

Ndithi bubugqwetha ke kuba kusisizathu esivakalayo nesichitha ingxoxo. Kanti ke okona kuyinyani kukuba oku kubetha ngoyaba umba wokuba ebomini umntu uyakhetha kakade; athathe le, ayincame leya.

Kuleyo nto ke isiXhosa siyancanywa kuthathwe umgangatho wemfundo endaweni yaso! Ukunanisa ngesiXhosa ngolu hlobo ke kuyafana nokuzinqumla ingalo ngabomu ukuze uxhamle kumaqithiqithi e-inshorensi, ube ngunongalwana onemali!

Iingcali nabahlohli neenjingalwazi zesiXhosa abantwana bazo bakwezi zikolo. Abo bantu ke ikwangaba bashumayela inyani yokubaluleka kwemfundo engolwimi lwebele, ingakumbi kwiminyaka emithandathu yokuqala esikolweni. Ibaluleke kubani ke xa ababo bebasa emaNgesini?

Ikamva lolwimi isiXhosa lisezandleni zaba bantu. Inen’ umagoloda walus’ iimpuku!

Kule mpela-veki ndifike umzukulu wam (umntwana womtshana) ekorekisha umsebenzi wesiXhosa wabantwana besikolo, ngokucelwa ngutishalakazi ongummelwane.

Ndithe makawuyeke loo msebenzi nobeza kuhlawulwa ngawo ngutishalakazi, kuba kwayena uthetha isiXhosa esitenxileyo, uxhomekeke kwisikhokelo asinikiweyo kuphela. Abanye babantwana ubebahlaba kuba bengaphenduli ngokwesikhokelo asinikiweyo nangona zifanelekile iimpendulo zabo. Eli lizinga lokungaxatyiswa kwesiXhosa ngabantu abanoxanduva lokusiphuhlisa! Ndibuze ke wena ukuba owale tishalakazi umntwana undawoni kule nyhophatyikili, ukhangele ukuba ndakukuphendula na!

Amanye wamajelo ezosasazo athwaliswe uxanduva (nazithwalise ngokwawo) lokukhuthaza nokugcina nokuphuhlisa isiXhosa akhokelwa ngabantu abadala imbuzwano; abantu abangafuni kubuzwa nakulungiswa mntu.

Kufuneka ukuba uyabalungisa uqale uguqe ngedolo usonge ibotyo, bathi bakuba bezonelisile kukujongela phantsi kwendlu yeenkukhu bakuphulaphule. Kambe ke neqaqa liyagquma kowalo umgxuma! Bebengoobani ke bona ukuba bazithobe bethwaliswe ubunganga?

Oonqikilitye abanjengam, abangaziwayo nabangazelwe ntweni, izincwino zabo zifana nje nomsuzo wenkwenkwe kududuma. Baphelele ekubhaleni nje la manqaku nasekugempezeni koonomathotholo bokuhlala beshumayela ukubhalwa nokuthethwa nokusetyenziswa kwesiXhosa ngokukuko. Kambe ke umntu into ayixabisileyo uyichola nokuba sele ilahliwe ayivuthulule, okomsiki otsala umsonto kwilindle lenja awusebenzise kumsiko wodidi!

Ulwimi olungaxatyiswanga nangabaninilo lusengozini yokumka nezandawana. IsiBhaca nesiHlubi nesiMpondo nesiMpondomise ziilwimi ezisasengelwe phantsi kweli lizwe. Kodwa nangona kunjalo azitshabalali, kuba abaninizo bazixabisile kwaye bayazisebenzisa kwintlalo yabo yemihla ngemihla.

Ukungasetyenziswa kwazo esikolweni akuphumelelanga ukuzibhubhisa, okwakaloku nje. Kunjalo ke ukugcinakala kolwimi ukuba abaninilo baluxabisile. Ngokungafaniyo neelwimi zesiqhakancu (zabathwa) ezatshabalalayo ngenxa yokungahoywa ngabaninizo, behamba nesiBhulu esasizigqugqisa.

Ukuba ke nesiXhosa esi asixatyiswa ngabantu baso sikwakuloo ngozi inye. Sijinga engxangxasini yokungxengeka ngokumandla, kuba sizikhwelisa ngenkunzi yolunye uhlobo, okanye sikhwelwa yebingesiphethe.

Goba msebenge iibhokhwe zikutye!

Owenu kwisiXhosa, Nxuba